Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 maj 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 maj 1867

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunal-
stämma med Fors församling
den 22 Maj 1867.


{§.1.}
Ödver Eskilstuna Stadsfullmäktiges hos Kongl.
Maj:t i underdånighet gjorda ansökan att följande
inom Fors Socken liggande områden, nemligen
Westermarken, Stadens hamplats och de tomter
invid Carl Gustafs Stad, der Stadens Räckhammare
och Sliphus äro uppförda, må i Kommunalt
hänseende läggas till Eskilstuna Stad, beslutades
det underdåniga yttrande, att Kommunalstämman
-afstyrkte Nådigt bifall till samma ansökan,
såsom afseende minskning af församlingen, och deraf
följande större tunga i de kommunala afgifternas
utgörande.

{§.2.}
Mantalslängden för Fors Socken innevarande år
lemnades utan anmärkning.

{§.3.}
Till innevarande års Taxerings Komité utsågos:

Ledamöter:

Fabriksidkaren L. F. Ståhlberg
Possessionaten C. Bergstedt
hemmansegaren Erik Ersson i Kohlsta
Nämndemannen Anders Andersson i Faskunge
Målaren W. A. Öhman

Suppleanter:

Kyrkovärden Jonas Ersson i Stenby
hemmansegaren Lars Jonsson i Löppinge.

{§.4}
Emedan Sofia Persdotter på Åsby egor icke utfår
den betingade uppfostringskostnaden till sin dotter
{Augusta} af barnfadren Anders Gustaf Andersson
i Kohlsta; och Församlingen ; följe deraf nödgades
understödja henne med 3 Rd Rmt [Riksdaler Riksmynt] i månaden;
beslöts att hvad sålunda komme att utgifvas,
skulle i laga ordning utsökas hos förenämnde
Anders Gustaf Andersson.

{§.5.}
Afslogs för sjuke Soldaten Brand vid Kohlsta rote
sökt understöd af församlingen;- men deremot
bifölls understöd af Galeenska medlen till
Brands fem små barn med Tio riksdaler
i ett för allt.
[MARG: bet]

{§.6.}

Uppvisades ett skrifligt försäkrande af egaren
till Hvilsta Baron Ax. K:son Leijonhufvud,
att f. d. Smeden Carl Gustaf Skog under sin
återstående lifstid skulle erhålla ifrån Hvilsta
2 Lispund Rågmjöl, 1 Kanna Ärter, 2 Skålpund Sill och
en Rd Rmt i månaden, hvilken försäkran öfvertogs af stämmans
Ordförande att förvaras.

Med afseende derpå att bemälte Skog är säng-
liggande sjuk och fatttig, anslogs till honom från
församlingen 2 Rd i månaden.

[1 lispund=8,5 kg, 1 kanna=ca 2,6 l, 1 skålpund=ung. 425 g]

/D. Hermelin/
/C; Bergstedt:/
/Jonas Ersson/

Uppläst i Eskilstuna,Kloster och Fors Kyrka Söndagen
den 26 Maji 1867 af

/Erik; Eriksson./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 maj 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105369.

Personrelationer