Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 mars 1871 (2)

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 mars 1871 (2)

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal-
stämma med Fors Socken den
22 Mars 1871.

{§.1.}
Med godkännande af KommunalNämndens för-
klaring, i anledning af Revisionsberättelsen
öfver Kommunens räkenskap för år 1870,
lemnade Kommunalstämman full ansvars-
frihet för år 1870 åt KommunalNämnden.

{§.2.}
Herrar Friherre D. Hermelin och Friherre
A. Leijonhufvud utsågos till valmän för Fors
Socken med instundande Landstingsmannaval
i Häradet; och valdes Herr A. H. Lindhé
till suppleant.

{§.3.}
Herr C. J. Lundberg på Lagersberg valdes till
Ombud för Fors Socken, att bevistna blifvande
sammanträde med Rekarne Häraders Lazaretts-
Intressenter.

{§.4.}
I den hos Kongl. Maj:ts Befallningshafvande anhän-
giggjorda frågan, huruvida ett uppgifvet antal arbetare
vid Carl Gustafs Stad Krono Gevärs faktori borde
mantalsskrivas i Fors Socken eller i Eskilstuna
Stad, beslutades det yttrande, hvarå förslag nu
upplästes, innehållande bestridande att ifrågavarande
personer må i Fors Socken mantalsskrifvas;
och uppdrogs åt Herr Ordföranden att å för-
samlingens vägnar förklaringen underskrifva.-

{§.5.}
Kommunalstämman förklarade sig ej hafva
något att erinra mot Enkan Mathilda Freéses
hos Konungens Befallningshafvande gjorda ansökan
att få idka Värdshusrörelse med utskänkning
af spirituösa drycker vid luststället Sommarro
instundande sommarmånader.

{§.6.}
Kommunalstämman afslog Herr Löjtnanten
A.H. Lindhés ansökning att varda befriad från
ledamotskapet i KommunalNämnden; finnande
Stämman lagligt skäl ej vara anfördt för befrielsen.

{§.7.}
På 1870 års uttaxerade Kommunalutskylder bevil-
jades, vid restlängdens granskning, af-
kortningar för fattigdom, enligt anteckning å längden,
utgörande sammanlagdt Rmt Rd[riksmynt riksdaler] 147,76.

Samma dag uppläst och justeradt:
/L. F. Ståhlberg/
/D Hermelin/
/A, K:son Leijonhufvud/
/Carl Joh; Lundberg/

Uppläst från Prediksstolen i Eskilstuna K:ka 26 Maj 1871 af Bergholm.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 mars 1871 (2),” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105371.

Personrelationer