Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 december 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 december 1897

Anmärkning

Protokoll vid ordinarie Kommu-
nalstämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 22 December
1897.


Sedan uppå derom framstäld förfrågan, Stämman
förklarats vara lagligen utlyst, utsågos Herrar
C. A. Borgström och Sig Starck att uppå ord-
förandens kallelse justera detta protokoll.

§2.
Fyrktals- samt debiterings- och uppbördsläng-
derna för året företeddes, granskades och god-
kändes, hvarefter desamma öfverlemnades till
KommunalNämndens ordförande.

§3.
Till revisorer för granskning af Kommunal-
Nämndens samt andra under Kommunalstämma
hörande styrelsens räkenskaper och förvaltning
för innevarande år utsågos
Herrar Ingeniören M. Brunskog, sammankallande
Stationsinsp. J. Ericsson, samt till ersättare
Kamreraren R. Lingmark.

§4.
Till elektorer för väljande under nästkom
mande år af Landstingsmän utsågos
Herrar Godsegaren S. Persson, Lagersberg
Landtbrukaren O. Eriksson i Lundby och
Gårdsegaren C. A. Borgström i Nyfors samt
till Suppleanter
Herrar Handlanden C. A. Thorild i Nyfors
Bokhållaren Sig Starck vid Tunafors och
Landtbrukaren H. Persson i Svallinge

§5.
Till ledamöter i nästkommande års Bevillnings
beredning utsågos Herrar Godsegaren S. Persson och
Handlanden C. A. Thorild samt
till Suppleant Landtbrukaren H. Persson

§6.
Till ledamot i Kommunal Nämnden efter förman
G. Larsson, som afflyttat från Kommunen, utsågs
Gårdsegaren J. E. Widlund i Sundbäcken med
tjenstgöring till 1898 års utgång.

§7.
Till Brandrotemästare under nästkommande
år utsågos arrendatorerne A. J. Korell i Wiby och
J A. Lundquist i Kråktorp, hvilka härför till-
sammans erhålla 30 Kronor

§8.
Till ledamot i BrandstodsKomitén efter aflidne
Kyrkowärden P. G. Andersson i Kohlsta utsågs
Landtbrukaren H. Persson i Svallinge.

§9
Till Sockenombud att under nästkommande år när-
vara vid sammanträden med intressenterne i Vester
Rekarne härads allmänning utsågs Landtbrukaren
H. Persson i Svallinge, hvilken äfven bemyndigades
lyfta och utdela de allmänningsmedel, som till-
falla hemmanen inom Kommunen.

§10
Till Sockenombud att under nästkommande år
närvara vid sammanträde för upprättande af pris-
kurant å de varor och persedlar, som skola upp-
tagas i nästkommande års markegångstaxa ut-
sågs Landtbrukaren O. Eriksson i Lundby.

§11.
Till Sockenombud att under nästkommande år
vara närvarande vid sammanträden med de tings-
husbyggnadsskyldige inom Vester- och Öster Rekarne
härad utsågs Förvaltaren A. Svedin vid Carls Gustafs
Stad, hvilken vid alla sådana sammanträden eger
föra de tingshusbyggnadsskyldiges inom Kom-
munen talan.

§12
Till Sockenombud att under nästkommande
år närvara vid sammanträden med väghållnings-
skyldige inom Vester Rekarne väghållningsdistrikt
utsågs landtbrukaren H. Persson å Svallinge;
skolande han ega föra de väghållningsskyldiges
inom Kommunen talan vid sammanträden så-
väl inför vägstyrelsens ordförande, Kronofogden
Domhafvanden, Härads Rällen som ock Konun-
gens Befallningshafvande.

§13.
I anledning af Stadsfullmägtiges i Eskilstuna
hos Kongl. Kammar Rätten förda besvär öfver
Pröfningsnämndens för Södermanlands län
beslut i fråga om OîEíŸÓ 
FÉ(äyѳֆ²ì%êoGƒ>v^¸#^¥ L\XµI#Åý-ÔŲLúgõvT”{T`ÛÃhôÁár5aÆú&ÂAf¦Þ2}ò‘é?Í̈́¦ÛÏ륦IO…
MîÌXq¬™×]d½ÖýV573’µX!ia’çS-¢…Ö7úÆ´ŒiFY¤KÞ{ ¸<Ñè/·fêǀe!eöÃN¼ªG‘ê<{ rÄåê¢Þ¸Jêbr'¬q –Ëó
á®ti÷9Ž Τ¿àwí•yâ^äIk’ߝ:ÅW·jxè.1AŒw«ù$Œ¡«-[£ìÁE™&+¨O£iÙYc–¤˜¯v¨“S &pÇû&µ H¯ ’¯ã ¹#“^(í·1jæ6-6ÉbÉ1âpRÛ¦©æÑ·b-û«µJ¾R2sNiÁ×0
éS~Ô¿ï®d1ôµÖBj, \O¹ÁCÍʎ#ªØ¨6¸dì¬{;ÔnïÀZÊ¢Žkþ¢°Â‰ÈÄL¤ˆ=—$ÇÁ±³îî$MK¤I~÷T¥ÌC䶥ùL4o¢^º^² }µŸ‹[B+N,“ò¤R¢ã_Tu½O;Â
àavÂ
òÒÇ´»…ÿ¿ Šñ¼ùÀ”ŠæYóT©¢¯‹[Ÿf·CP$O_Êàî‘f>Œ¬c0Â1È×'µm˜uSvêÆ磋ô•»³¾ê qþäÊ'ö†­KÊóâjÞZêkܞçIÖ#‰ eD×KjL‡~æG»¤w¶%ð+s?®Y$Òücý‚<`I¿îV“Âád¤S2ø#NñfžzÊ©äè \X’e E_PÆv’N,l혳 ò>÷9H ®ž*áqάoۋujOuQx¥ ¶0öôÞÓL¢Á8_;¹Û/ËáÛ«rÀ}¹¼ˆL ¾3ÞYÒ,äžzó*Pû&éÉ
7T¶¶23Z–WcUvzÕ5ÇRGaޝ‚c­Ì[`±¤÷ù?a8ýaÒøÆnþ(„™WÉLgº—öTÑ¡§@ÝÈx Áƒaå¤çCúº“¡p\aäU//wZ~ˆWJ×…>øƒæù¡åº|0áú&ÝÉûÍà¯GÂY†;v¬4
2£Ë>ja`{—+£`jç[A€ž°Z…wn,†TÜ6ä^¡Ž„¹B î'(ÇdÑùèD•ËÎ)±¹UÞDVå‹pH›uá‘X2°.üI_Pç+¦”ypY< x»b}¹yY Ì RèJ
{¦5ÖϕâèÌ/?v™s"º‡×>Jqj/|³±(Zúò5½  K4ÄWúçGRÌð”ø @L„©{Dâósvö7‘G¸ùÐÉ%Ìâ āùÏ5ڄ·¬ÄjŒƒŒ½ŽC‰¨ÓúL4+RœfÚøQ«ø¸vA–7*S;Îùã7VºÒà ¶Öé¤H€Ö_QÍx‚¯è„¦HÓš L†ÖnÖ桤@ÎmUPþ³X/Œ·vC¦Ÿv£OoÝ¿¨¦ ó!IýžvøS–ÀâÅ(~£6Ë]Seg‹»’ôcXgÀGѳÀO&‰ÍG{ž_RˆÉØYyý˜}7ŠÂL*t€ñIê ÜÂt}@|rk$Ê©#Þ¥™Ã»"Ȥ”»)\é
3ºò_ÏV¤ŒñìlK‘gA»:Éú·zViI†&GhçpÕ).›æt2¹Õç

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 december 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105365.

Personrelationer