Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 februari 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 februari 1896

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunalstämma
med Fors Socken i Sockenstugan den
22 Februari 1896.

§1.
Sedan, uppå derom framstäld förfrågan, Stämman
förklarats vara lagligen utlyst, utsågs Herrar
C. A. Thorild och C. S. Starck att justera dagens
protokoll.

§2.
Stämman beslöt att jemte Tumbo, Thorshälla och
Råby Socknars Kommunalstämmor gå i borgen
för fullgörandet af alla de åtaganden som den
för omläggningen af landsvägen i Fors Socken mellan
Eskilstuna Stad och Hjerpes Smedjan vester om
Gredby backe valda arbetsdirektionen afslutat
med Kongl. Väg- och Vattenbyggnads Styrelsen i och
för åstadkommandet af nämnda väg.

§3.
Kommunalstämman beslöt gifva Kommunal-
Nämnden i uppdrag att, under innevarande år, med
Stämmans magt och myndighet samt dess befo-
genhet jemlikt 12 § i Kongl. förordningen om man-
talsskrifning, väcka frågor om rätt mantalsskrif-
ningsort samt talan derom utföra hos vederböran-
de myndigheter äfvensom afgifva infordrade för-
klaringar i alla mål af sådan beskaffenhet.

Som ofvan
/A. Svedin/

Justeradt
/C. A. Thorild/
/Sig, Starck./

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 23 Februari
1896
/A: Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 februari 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105366.

Personrelationer