Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 december 1883

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 december 1883

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie Kom
munalstämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 22 Decem-
ber 1883.

§1.
De upprättade Fyrktals- samt Debite-
rings- och Uppbörds- längderna företed
des, granskades och godkändes.

§2
Till revisorer för granskning af Kom-
munal Nämndens räkenskaper och
förvaltning för innevarande år
valdes Herrar Baron A. K:son Leijonhufvud,
och Baron D. Hermelin samt
till suppleant Herr Ingeniören M. Brunskog

§3.
Till elektorer för landstingsmäns
väljande utsågos Herrar Baronen
D. Hermelin å Åsby och Majoren
Gust. Blix vid Carl Gustafs
Stad

{1883 den 22 December.}

§4
följande Kommunala befattningar, som
vid årets slut blifva lediga blefvo nu
tillsatta sålunda:

{Plogmästare:}
1:a Ploglaget: Herr Baron A. Leijonhufvud för
Fröslunda
2:a Ploglaget: Samme man för Berga
3:dje Ploglaget: C. G. Pettersson för Gredby Litt G.
4:de Ploglaget: J. G. Andersson för Stenby
5:te Ploglaget: Herr C; Bergstedt för Källby
6:te Ploglaget: Herr Baron D. Hermelin för Åsby N:o 2
7:de Ploglaget: Direktör A. L. Öhrström för Fors
[MARG: exp]

{Brandrotemästare.}
Erik Gustaf Larsson i Flacksta och Erik
Eriksson i Tacktorp, hvilka härför åtnjuta
ersättning med 30 Kronor för år.

{I Brandstodskomitén.}
Till ledamöter: Herr S. Persson å Lagersberg, ordförande
Erik Eriksson i Tacktorp.
P. G. Andersson i Kohlsta och
A. G. Andersson i Kohlsta samt
Till suppleanter: F. Persson i Faskunge och
E. G. Larsson i Flacksta

{I Djurförsäkrings Komitén}
Erik Larsson i Flacksta och C. G.
Pettersson i Gredby; qvarstående äro
E. Eriksson i Tacktorp och A. G. Andersson
i Kohlsta, hvilken senare valdes till ord-
förande inom komitén

§5.
Till Sockneombud att närvara vid sam-
manträden med allmänningsintressenter-
na under år 1884 utsågs Herr Erik Gustaf

{1883 den 22 December}

Larsson i Flacksta, hvilken jemväl bemyndiga-
des lyfta de medel, som tillfalla hemmanen
inom kommunen

§6
Till ledamot i den nämnd, som har att
upprätta priskurant å de varor och persedlar,
hvilka skola upptagas i nästkommande
års markegångstaxa utsågs Herr E. Eriksson
i Tacktorp.

§7.
Till Sockenombud att närvara vid samman-
träden med tingshusbyggnadsskyldige och
väghållningsskyldige inom Häradet utsågs
nämndemannen A. G. Andersson i Kohlsta.

§8.
Statdrängen Johan August Carlsson hade hos
Kommunal Nämnden gjort ansökning derom,
att nämnden ville förbinda sig att under en
tid af tre år, med 150 Kronor per år, bidra-
ga till kostnaden för underhåll vid lämplig
vårdanstalt för blinda af hans son Johan
Magnus hvilken är född den 14 Mars 1874,
under förutsättning att det återstående af kost-
naden kan erhållas af de af Landstinget
härför beviljade medel; men som nämn-
den icke ansett sig befogad afgöra detta
ärende hade detsamma blifvit hänvisadt till
Kommunalstämman, hvilken nu beslöt
bifalla den gjorda ansökningen och
bevilja medel för det afsedda ändamålet
under den föreslagna tiden.
[MARG: exp.]

§9
Herrar P. J Andersson vid Eriks-
dahl och C. G. Pettersson vid Gredby

{1883 den 22 December}

utsågos att justera detta protokoll

Som ofvan
/A Svedin./

Justeradt den 26 December 1883.
/J, P, Anderson/
/C. G. Pettersson/

Uppläst i Forss Kyrka Söndagen den 6
Januari 1884 af /Er; Gotth; Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 december 1883,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105364.

Personrelationer