Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 december 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 december 1865

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunalstämma
med Fors Socken den
22 December 1865.

{§.1.}
Mönstrades församlingens Äldre fattige och bestämdes
understödet till dem för sex månader från
den 1 Januari till den 1 Juli nästkommande
år 1866, sålunda:

{1:o. Fattighuset.}

N:o 1. Förestånderskan Catharina Persdotter, vanlig fat-
tigkost och i månaden - 1 Rd [Riksdaler]

2. Ofärdiga Brita Sofia Carlsd:r, vanlig fat-
tigkost och i månaden - 1 Rd.

3. Carl Perssons Enka Brita Ersd:r, vanlig fat-
tigkost och i månaden - 1 Rd.

4. Enkan Anna Maria Lund, vanlig fat-
tigkost och i månaden - 1 Rd.

5. Enkan Anna Brita Soldin, vanlig fat-
tigkost och i månaden - 1 Rd.

6. Enkan Maria Ersd:r, vanlig fat-
tigkost och i månaden - 1 Rd.

7. Enkan Kjellquist, vanlig fat-
tigkost och i månaden - 1 Rd.

8. Enkan Elisabeth Lindström, vanlig fat-
tigkost och i månaden - 1 Rd.

9. Enkan Brita Stina Lundquist (blind), vanlig fat-
tigkost och i månaden - 1 Rd.

10. Mindre vetande Catharina Olsd:r från
Spiksmedstorp, vanlig fattigkost och i månaden - 1 Rd.

11. fd.Torparen Branting och hustru, 2 [Lispund] mjöl
och i månaden - 2 Rd.

12. fd. Smeden J. Skog, {detta halfår}, vanlig kost och - 1 Rd.

13. mindre vetande Stina Olsdotter, vanlig kost och - 1 Rd.

13½ Förestånderskan erhöll anslag af ett par kängor.

2:o) {Utom Fattighuset:}
14. Olof Olssons Enka på Åsby egor, intages i fattighuset
och åtnjuter der vanlig kost och i månaden 1 Rd.

15. förlamade Skräddarlärl. Johan Oskar Flodberg, i mån. 2 Rd.

16. Enkan Anna Brita Flodin i Lustigstugan, i månaden 2,35.

17. fd. pigan Brita Catharina Persdotter på Båts-
manbacken, i månaden - 1 Rd.
och ½ [Lispund] mjöl.

18. Sågaren Sjöquists Enka, i månaden - 1 Rd 25 öre.

19. Enkan Anna Lans på Åsby egor i månaden - 1 Rd 50 öre.

20. Pigan Maja Nord på Kohlsta egor i månaden - 2 Rd.

21. Arbetskarlen Johan Englund i Lugnet, i månaden
½ [Lispund] mjöl.
22. Enkan Sofia Lovisa Hedlund på Båtmansbacken,
hyreshjälp på halfår 5 Rd.

23. Enkan Ljungberg på Socken, hyreshjälp på
halfår 3 Rd.

24. Sjukliga Enkan Brita Catharina Lundgren
vid Stafstugan, Hvilsta egor, hyreshjälp på
halfår 4 Rd.

25. fd. Arbetskarlen Jonas Andersson i Flackersta,
hyreshjälp på halfår 10 Rd.

26. Enkan Maja Brita Nilsdotter vid Skjulsta, i månaden 1 Rd
i penningar.


{§.2.}
Understödet till denna församlings fattiga barn af
Galléenska medlen bestämdes för sex månader
från den 1 instundande Januari till den 1 juli
1866, under förutsättning af Kyrko Rådets
samtycke; och skulle dessa barn i hvarje
månad erhålla:

N:o 1. Afl. Pigan Kajsa Lotta Larsdotters dotter {Johanna}
i Barnahemmet - 4:-

[MARG: [55 25/5]]

2. Enkan Göranssons på socken dotter {Johanna
Carolina} skall sökas få bortackorderad;
och öfverlåtas åt Ordföranden att derom
upgöra.

[MARG: 4]

3. Afl. Lars Peter Olssons i Lilla Myran 2:ne barn,
hos modren, - 3:-

[MARG: Maria - 55 24/10 icke mer än 1 Barn]

4. Afskedade Soldaten Kopps dotter hos Nämnde-
mannen Anders Persson i Kohlsta - 3:-

[MARG: Lovisa 55 9/6, 55 9/6]

5. Afl. Drängen Per Erik Erssons på Gredby
egor son {Carl Erik} hos Per Andersson
i Peterslund, Stenquista Socken. - 4:-

[MARG: 54 1/6]

6. Samme mans dotter {Sofia Johanna}hos
Skräddaren Carl Erik Larsson i Löflund - 4:-

[MARG: 57 20/12]

7. Gesällen A.G. Hellmans Enkas barn
vid C.G. Stad, [Carl Gustafs Stad] hos denne, - 3:-

[MARG: Anna 51 15/9, Gustaf 54 23/9, Carolina 63 9/6 oäkta]

8. Bortflyttade hustru Hagströms dotter
{Sofia Josefina} i Barnahemmet - 4:-

[MARG: 55 23/5]

9 Arbetskarlen Lars Anderssons i Brunns-
backen Enkas barn, hos henne, - 2:-
{få mat vid skolan, då de den bevista,
samt hyreshjälp på halfår 6 Rd.}

[MARG:Lars 52, Fia 54]

10 Afl. Drängen Gustaf Anderssons från
Hagby son {Carl Gustaf}hos afskedade
Soldaten Skön i Granlund, Öja socken. - 4:-

[MARG:57 16/6]

11. Arbetskarlen Per Perssons på Westermarken
Enkas 2.ne söner [Johan] och [Frans]
hos henne, - 5:-

[MARG:Johan 48 fallande sot, Frans [60] 28/4]

12. Afl. Torparen Nils Perssons i Svart-
källan Enkas 4 barn, hos henne, - 6:-

13. Skräddaren Anders Erikssons på Löppinge
egor 7 barn, hos honom - 5:-

14. Afl. Torparen Carl Erik Söderbergs Enkas
3:ne barn i Flugmötet, hos henne, - 5:-

[MARG: 57 16/8, 60 9/5, 63 18/3]

15. Afl. Stalldrängen Per Erik Ersson i Mesta
Enkas barn, hos henne, - 3:-

[MARG: Mathilda 63 25/1]

16. Afl. Arbetskarlen Lars Fredrik Fredrikssons
i Gredby backe Enkas barn, hos henne, - 2:50.

[MARG: 53,56]

17. Afl. Arbetskarlen Gustaf Höglunds i Grind-
stugan Enkas barn, hos henne, - 2:-

[MARG: Enkan död 55 24/12]

18. Nils Perssons i Svartkällan Enkas son [Jonas]
för skolgång och kläder under året på en gång - 15 Rd
till Carl Jonsson i Hyndevadsstugan.


{§.3.}
Julkosten till de fattiga skulle utgå i likhet
med hvad förrut blifvit för Klosters
Socken bstämt; och anslogs 1 Rd Rmt [Riksdaler Riksmynt]
till Erik Ersson i Kohlsta och Anders Andersson
i Faskunge, hvardera, för deras besvär
med kostens upphandlande ack utdelning; ut-
görande densamma 10 [Lispund] kött, 17 [Lispund] bröd
och en fjerding strömming. - samt 1 [mark] i[oläsligt]
[oläsligt]14 [mark]

{§.4.}
Som i fattighusgården vore i behof af en
större vedbod, samt fråga snart före-
komma å Kyrkostämma att upföra uthus
till Klockaregården, hvilka förmodligen
komme att ställas mot fattighusgården
beslöts denna församling för sin del att
göra framställning derom att i sammanhang
med denna uthusbyggnad måtte få
upföras en bod åt socknens fattighus.


{§.5.}
Följande tjenstemän i Kommunen tillsattes, att tjenstgöra
under år 1866:

1:o Sexmän:
I Mesta rote. Egaren till Skjulsta N:o 2.
I Hagby rote. Egaren till Hagby.
I Kohlsta rote: Jonas Ersson i Stenby.

2:o Fattigföreståndare: Egarn af Skjulsta N:o 2.

3:o Gode män vid Landtmäteri förrättningar:
förre Nämndemannen Jonas Ersson i Stenby
Hemmansegaren Erik Ersson i Kohlsta

4:o God man för tillsyn å förmynderskap:
Possessionaten L.P. Ramström.

5:o Besigtningsmän då rofdjur fällas:
Nämndemannen Anders Persson i Kohlsta
Hemmansegaren Carl Nilsson i Flacksta.

6:o Plogmästare:
1:sta ploglaget: Hemmanseg. Lars Jonsson i Löppinge
2:dra Ploglaget: Egaren till Mesta N:o 3.
3:dje Ploglaget: Innehafvaren af Gredbylotten N:o 1.
4:de Ploglaget: Nämndem. And. Persson i Kohlsta N:o 1.
5:te Ploglaget: Egaren till Hagby
6:te Ploglaget: Egaren till Tunafors
7:de Ploglaget: Hemmansbrukaren And. Andersson i Faskunge.

7:o Revisorer å de Kommunala räkenskaperna för detta år:
Herr Bruksförvaltaren J.A. Gyllenspetz
Löjtnanten H. J. Lindhé på Hagby
Suppleant: Fabrikören Christoffer Heljestrand.

8:o Ombud vid Markegångssättningen:
Nämndemannen Anders Persson i Kohlsta:

9:o Ledamot i BevillningsBeredningen:
Fabrikören L.F. Stålberg på Stålfors,
Suppleant: Herr W.A. Öhman.

10:o BrandstodsKomitén
Ordförande: Herr W.A. Öhman
Ledamöter: f.d. Nämndemannen Jonas Ersson i Stenby.
Nämndemannen Anders Persson i Kohlsta
Fabrikören L.F. Stålberg
Suppleanter: Hemmansbrukaren And. Andersson i Faskunge
Hemmansegaren Erik Ersson i Kohlsta.

11:o Brandrotemästare:
Sexmännen i hvar
sina rotar, biträdde af Muraren
Anders Hedin i Ärna.


{§.6.}
Granskades och godkändes uprättade
fyrktals- och debiteringslängder å kommu-
nalutskylderna för innevarande år


{§.7.}
Herr Baron M.Posse på Hvilsta, Nämnde-
männen Anders Persson i Kohlsta och
Hemmansbrukaren Anders Andersson
i Faskunge utvaldes att till nästa år
uprätta ett förslag till ordnings-
lista för de Kommunala tjensternas
tillsättande inom socken.

{§.8.}
Beslöts att till hvarje hel fattigdel
skulle höra ett stop ärtor i måna-
den.

{§.9.}
Såsom extra understöd skulle till
de fattiga i fattighuset lemnas
50 öre till dem hvardera, motsvarande
hvad Klosters socken gifvit sina fattiga
med anledning af Representationsför-
slagets framgång.

/C, Bergstedt;/

Samma dag uppläst och justeradt
/Mauritz Posse/
/Anders Pehrsson/
/Sv, Palmgren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 december 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105363.

Personrelationer