Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 2 maj 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 2 maj 1894

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal Stämman
med Fors Socken i Sockenstugan den
2 Maj 1894

§1.
Sedan, uppå framstäld förfrågan, Stämman förklarats vara
lagligen utlyst, utsågos Herrar C.A.Thorild och C.A.
Borgström att Lördagen den 5 dennes klockan sex eftermid-
dagen justera detta protokoll hos ordföranden

§2.
Med öfverlemnande af protokollsutdrag och fullmagt att
vid alla Kyrko - och Kommunal stämmor med Fors
Socken föra talan för och utöfva rösträtt för Arbetare-
ringens i Eskilstuna Bostadsafdelning egendom i Fors Socken
Nybyberg hade P. Sparring begärt att i fyrktalslängden skulle
införas anteckning derom, att denna rösträtt tillkomme
honom, P. Sparring; och beslöt Stämman att sådan anteck-
ning i röstlängden skulle ega rum.

§3.
Årets mantals - och Skattskrifningslängder företeddes, gran-
skades och godkändes med reservation för de anmärk-
ningar mot desamma, som redan blifvit eller möjligen
framdeles blifva mot desamma hos Läns Styrelsen fram-
Stälda

§4.
Från Stadsmäklaren John Håkansson i Stockholm hade kommit
anbud om köp till 24 per stycke af Kommunens aktier
i Oxelösund - Flen - Westmanlands jernvägsaktiebolag;
men beslöt Stämman, efter kort öfverläggning, afslå den
gjorda framställningen

§5.
Företogs, medels slutna sedlar, val af ledamöter och suppleanter
i innevarande Taxeringsnämnd och utsågos till ledamöter:
förvaltaren G.A. Svedin vid Carl Gustafs stad med 5462 röster
Disponenten Joseph Edv. Janson vid Skogstorp med 4526 röster
Godsegaren S. Persson å Lagersberg med 4164 röster
Ingeniören M. Brunskog vid Tunafors med 4035 röster och
Handlanden C.A. Thorild med 3549 röster
samt till suppleanter i här nämnd ordning:
Förman A.G. Larsson vid Föreningsborg
Ingeniören W. Sundell vid Carl Gustafs Stad och
Slagtaren G. Larsson vid Johanneberg.
Då intet vidare förekom, upplöstes stämman
Som ofvan

/A.Svedin./

Den 5 Maj 1894 justeradt

/C.A. Thorild/
/C.A.Borgström/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 6 Maj 1894 af /A:Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 2 maj 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 26 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105328.

Personrelationer