Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 2 maj 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 2 maj 1889

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommu-
nalStämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 2 Maj
1889.

§1.
Sedan Stämman, uppå derom framstäld för-
frågan förklarats vara lagligen utlyst, utsågos Herrar
Majoren och Riddaren G. Blix och Godsegaren
och Riddaren Baron A. Leijonhufvud att justera
dagens protokoll Lördagen den 4 dennes.

§2.
Afkortningslängden öfver krona. m. fl. utskyl-
der för sistlidet år företeddes, granskades och god-
kändes utan anmärkning.

§3.
Vid ånyo företagen behandling af det i §4 i Kommunal-
Stämmans protokoll för den 16 sistlidne Mars afhand-
lade ärende rörande anläggning och anordnande af fattig-
gård för kommunen enades Stämmans medlemmar der-
om - enär här vore fråga om ny utskyld och emedan
i 61§ af gällande Nådiga förordning om KommunalStyrelse
på landet föreskrifves, att då fråga om ny utskyld före-
kommer, skall grunden för dess uttaxering först bestämmas

1:o att om Stämmman beslutar inköp och anordnande af
fattiggård Skola bidrag såväl härför som för återbetal-
ning af för detta ändamål erforderliga lån samt
fattiggårdens framtida underhåll och vidmakthållande
utgå efter de grunder, som för närvarande äro eller
framdeles varda bestämda för utgörande af bidrag
till fattigvården i allmänhet.

Vid derefter företagen öfverläggning, rörande
sjelfa saken enades Stämmans medlemmar om
följande:

2:o att fattiggård skall för vårdande af kommunens fattiga
anläggas; och beslutade Stämman att bland de föreslag-
na och erbjudna egendomarne skall inköpas Tacktorp
N:o 1 1/4 mantal frälse i Fors Socken för ett pris af
högst 22000 Kronor att med utsådt höstsäde och öfver-
blifvet vårfoder tillträdas den 14 Mars nästkommande
år.

3:o att för afslutande af berörda köp utse en komité af
sju personer, hvilken komité jemväl skall hafva i upp-
drag att inköpa inventarier, verkställa erforderliga
ny- och ombyggnader, antaga personal samt i alla hand-
hafva egendomen och ordna dess angelägenheter, intill
dess densamma varder för sitt afsedda ändamål fullt
färdig och lämplig i hufvudsaklig öfverensstämmelse
med Kommunal Nämndens förslag härutinnan
till ledamöter i denna komité valdes:

Godsegaren S. Persson å Lagersberg, ordförande, samt
Materialförvaltaren A. Svedin vid Carl Gustafs Stad,
Landtbrukaren H. Persson vid Svallinge,
Slagtaren G. Larsson vid Johanneberg,
Nämndemannen E. G. Larsson i Flacksta
Kyrkovärden P. G. Andersson i Kohlsta och
Handlanden C. A. Thorild vid Lorentsberg.

4:o att för bestridande af för ofvanberörda ändamål erfor-
derliga utgifter.

a) upptaga ett amorteringslån å högst 32000 Kronor
att återbetalas inom loppet af högst 40 år och
med högst fem procent årlig ränta,

b) till inbetalning uppsäga och använda Rothoffska
fondens besparade räntemedel 8800 Kronor och

c) af KommunalKassans medel använda 1200 Kronor.

5:o att beslutet om upptagandet af förberörda amorteringslån
Skall underställas Kungl. Maj:ts Nådiga pröfning och
fastställelse.

6:o att ansökning om sådan fastställelse skall å Kommunal-
Stämmans vägnar ingifvas af trenne medlemmar af
kommunen, hvilka äfven befullmäktigas att å Kommu-
nens vägnar på fördelaktigaste sätt afsluta lånet,
underskrifva lånehandlingen och lyfta lånebeloppet.

Härtill utsågos Stämmans ordförande Materialförv. A. Svedin
samt Godsegaren S. Persson och Kyrkovär-
den P.G. Andersson

7:o att intilldess amorteringslån kan erhållas, eller utlånade
medel blifva tillgängliga, Kommunal Nämnden må, i den
mån kommunalkassans befintliga medel dertill ej lemna
tillgång, för köpets afslutande samt byggnader och in-
ventarier jemte andra för komiterades verksamhet nöd-
vändiga behof på kommunens ansvarighet i bankinrätt-
ning upplåna ett belopp af högst 10,000 Kronor
att komiterade tillhandahållas samt

8:o att nuvarande fattighuset må, intill dess försålj-
ning af tomten kan ega rum, af nämnden på
lämpligt sätt disponeras och, om så kan ske,
uthyras hvarvid nödvändiga mindre reparatio-
ner äfven må verkställas.
Som ofvan/
A. Svedin/

Justeradt:
/G; Blix./
/Ax; K:son Leijonhufvud/

Uppläst från predikstolen i Fors kyrka Söndagen den 5 Maj 1889
af /A: Mellin./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 2 maj 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 12 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105327.

Personrelationer