Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 2 mars 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 2 mars 1895

Anmärkning

Protokoll hållet vid ordinarie Kom-
munalstämma med Fors Socken i
Sockenstugan den 2 Mars 1895

§ 1.
Sedan uppå framstäld förfrågan, Stämman för-
klarats vara lagligen utlyst, utsågos Herrar Inge-
niören M. Brunskog och Bokhållaren S. Starck
att justera dagens protokoll.

§ 2.
Foredrogs revisorernes berättelse öfver verk-
stäld granskning af Kommunal Nämndens rä-
kenskaper och förvaltning sistlidet år; och
beslöt Stämman, i enlighet med revisorernes
hemställan bevilja Kommunal Nämnden full
ansvars frihet för sistlidet års räkenskaper
och förvaltning.

Kommunal Kassans, Rothoffska fondens, La-
sarettsfondens och Fattiggårdens räkenskaper
jemte tre häften verificationer öfverlemna-
des derefter till Kommunal Nämndens nuvaran-
de ordförande Godsegaren S. Persson.

§ 3.
I Skrifvelse till KommunalStämman hade
Handlanden C. A. Thorild afsagt sig uppdra-
get att vara vice ordförande i Kommunal Nämnden
af skäl att han jemväl blifvit vald till Fjer-
dingsman; efter det afsägelsen blifvit af
Stämman godkänd och bifallen valdes till
nämndens vice ordförande Disponenten Joseph
Edvard Jonson vid Skogstorp

§ 4.
Upplästes den af Herr S. Starck vid senaste
Stämman väckta motion om ett anslag för innevaran
de år af ett hundrafemtio Kronor att utöfver det
i årets stat upptagna belopp af 250 Kronor
utgå till Fjerdingsmannens aflöning; under
den öfverläggning som i anledning häraf uppstod
yrkades dels bifall till motionen, dels afslag å
densamma, dels ock att beloppet skulle genom
insamling anskaffas, å hvilket senare yrkande
ordföranden förklarade sig icke kunna framställa
proposition, emedan en sådan fråga icke kunde
blifva föremål för Stämmans behandling; efter
slutad öfverläggning och framstäld proposition
å de först berörda båda yrkandena begärdes vo-
tering, hvarvid Stämman med 10436 röster mot
4572, som afgåfvos för afslag, beslöt bevilja
det begärda beloppet att utgå af anslaget
till oförutsedda behof.

§ 5.
Att insamla uppgifter till jordbruksStatistiken
utsågos fjerdingsmannen C. A. Thorild till hvilken
öfverlemnades de från HushållningsSällskapets
förvaltningsutskott för sådant ändamål bekomna
blanketter jemte senast afgifna uppgifter från
kommunen.

Som ofvan
/A. Svedin/

Justeradt
/Magnus Brunskog/
/Sig; Starck./

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 10 Mars 1895
/A Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 2 mars 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 12 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105329.

Personrelationer