Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 18 juni 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 18 juni 1894

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen utlyst Kommunal-
Stämma med Fors Socken i Sockenstugan
den 18 Juni 1894.

§1.
Att justera dagens protokoll utsågos Slagtaren G Larsson
vid Johanneberg och A.F. Eriksson i Flacksta

§2.
Uppå framställning af MunicipalStyrelsen i Nyfors samhälle
hade Stämma blifvit utlyst för höra Kommunens röstbe-
rättigade medlemmar, huruvida de skulle vilja bidraga
med något belopp för aflönande af läkare med anställ-
ning inom Nyfors samhälle; under den öfverläggning, som
med anledning häraf uppstod yrkades, dels att Kommunal Stämman
skulle för ofan berörda ändamål anslå ett årligt
belopp af 500 Kronor dels å andra sidan, att berörda
belopp skulle utgå med ett tusen Kronor för år. Efter
slutad öfverläggning och framstäld proposition blef
förstnämnda yrkandet Stämmans beslut, att för aflönan-
de af legitimerad läkare med anställning inom Nyfors
samhälle anslår Stämman ett belopp af fem hundra
Kronor för år att utgå från den dag innevarande år, då sådan
läkare bosätter sig inom bemälda samhälle för utöfvande
af läkarepraktik samt vidare under en tid af minst
fem år från och med nästkommande års ingång

att detta belopp beviljas under vilkor att ett lika stort
belopp och för lika lång tid, som ofvan finnes nämnd, af
Municipalstämman för angifna ändamål beviljas.

att den sålunda anstälde läkaren skall vara skyldig att,
utan särskild ersättning vara läkare vid fattiggården
och Kommunens fattigläkare samt i sådan egenskap jem-
väl verkställa undersökningar och afgifva intyg, angående
medellösa eller sjuka personer, som kunna blifva före-
mål för fattigvård, äfvensom utöfva läkarevården vid
den epidemisjukstuga, som för kommunens räkning kan
komma att inrättas samt

att i den möjligen blifvande läkarestyrelsen skall
vara invald en ledamot från Gamla Fors Socken

Som ofvan
/A. Svedin./

Justeradt
/A;F; Ericson/
/G. Larsson/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 24 juni 1894 af
/J A; Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 18 juni 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 10 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105303.

Personrelationer