Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 18 juni 1874

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 18 juni 1874

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunalstämma
med Fors socken,i sockenstugan
den 18 juni 1874.

{§.1.}
Sedan Herr C. Bergstedt hos Kongl. Maj:ts Befallnins-
hafvande i länet anfört besvär öfver Kommunalstäm-
mans beslut, rörande Kommunal Nämndens förvalt-
ning, och räkenskap för år 1873; samt Kommunal-
stämmans förklaring deröfver infordrats; så hade
denna stämma i sådant afseende blifvit pålyst.

Efter handlingarnes läsning, beslöts att Kommu-
nalstämman skulle, i fråga om Herr Bergstedts på-
stående om återbetalning af 500 rd [riksdaler]från Kommu-
nalkassan till Rothoffska fonden, yrka att
denna lagsökning, såsom af obehörig person anställd,
icke må till pröfning upptagas, och, rörande
Nämndens öfverklagade fattigvårdsutgift å
125 r:d för gossen C. E. Gustafsson, anhålla att besvären
i denna del må ogillas, eftersom stämman
derom fattat sitt beslut genom ordentlig votering;
men hvad besvärsskriften i öfrigt innehöll fann
stämman ej föranleda till något yttrande, då
besväranden syntes hafva inskränkt sina egentliga
påståenden till nyssnämnda två punkter.-

Samma dag uppläst och juste-
rat /D. Hermelin/
/Carl Joh; Lundberg/
/L; F; Ståhlberg/
/P, G, Anderson/

Uppläst i kyrkan d. 24 Jan. 1875 af
/G Björkman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 18 juni 1874,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105302.

Personrelationer