Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 18 maj 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 18 maj 1889

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunalstäm-
ma med Fors Socken i Sockenstugan
den 18 Maj 1889.

§ 1.
Sedan Stämman, uppå derom framstäld förfrågan, för-
klarats vara lagligen utlyst, utsågos Herrar S.Persson
å Lagersberg och H,Persson å Svallinge att justera da-
gens protokoll.

§ 2.
Restlängden öfver obetalda Kommunutskylder före
teddes, granskades och godkändes, hvarvid jemväl bevilja-
des afkortningar, som å längden antecknades.

§ 3.
Företogs val af ledamöter och suppleanter i innevarande
års taxeringsnämnd,och utsågos till ledamöter Herrar
Materialförvaltaren A.Svedin vid Carl Gustafs Stad,Gods-
egaren S.Persson å Lagersberg, Ingeniören M.Brunskog vid
Tunafors,Slagtaren G.Larsson vid Johanneberg och Kyrko-
värden P.G.Andersson i Kohlsta samt
till suppleanter Målaren C.E.A.Carlsson vid Brödraborg,
Landtbrukaren H.Persson vid Svallinge och Snickaren C.F.
Blomqvist vid Ekvallska Vreten,att inkallas i den ordning
de här äro nämnda;och skulle i protokoll intecknas
att af de valde ledamöterna Ingeniören M.Brunskog varit
utsedd till ledamot af årets bevillningsberedning.

§ 4.
fördrogs fjärdningsmannen C.A.Thorilds framställning om
löneförhöjning med femtio Kronor från och med detta
års början;och blef sedan votering begärts densamma afslagen
med 1303 röster mot 188 som afgåfvos för bifall till den-
samma.
Som ofvan
/ A Svedin /

Justeradts d. 25 Maj 1889

/ H.Persson /
/ S Persson /

Uppläst från predikstolen i Fors kyrka Söndagen den 26 Maj 1889

af / J A; Kastengren /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 18 maj 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 12 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105304.

Personrelationer