Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 18 juli 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 18 juli 1891

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen utlyst
Kommunal Stämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 18 juli 1891.


§1.
Efter föredragning af Landshöfdinge Embetes i
Södermanlands Län utslag den 26 sistlidne juni
beslöt Stämman lemna ordföranden i uppdrag att
å Stämmans vägnar och med dess befogenhet såväl
hos Kongl. Kammar Rätten som ock i fall så erfor-
dras hos Kongl.Maj:ts öfverklagan berörda utslag
i fråga om förre Statdrängen Carl Alfred Pettersson [Radins]
jemte hans hustrus och barns mantalsskrifning för
innevarnade år.

Som ofvan
/A Svedin/


Justeradt
/S. Persson/
/Sig; Starck./

Uppläst från predikostolen Söndagen den 19 juli 1891
af /A: Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 18 juli 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105301.

Personrelationer