Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 18 december 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 18 december 1886

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie Kommu-
nalStämma med Fors Socken i Socken-
Stugan den 18 December 1886.

§1.
Stämman förklarades vara lagligen utlyst.

§2.
Till revisorer för granskning af Kommunal Nämndens
räkenskaper samt Styrelse och förvaltning innevarande
år utsågos : Herrar Ingeniören M. Brunskog, samman
kallande, och Godsegaren Baron A. K:son Leijonhufvud samt
till suppleant Herr Ingeniören
E.V. Beronius.

§3.
Till elektorer för landstingsmäns väljande utsågos
Herrar Godsegaren S. Persson å Lagersberg och Ingeni-
ören W. Sundell vid Carl Gustafs Stad samt till sup-
pleanter Herrar E.G. Larsson i Flacksta och O. Eriks-
son i Lundby

§4
Till ledamöter i nästkommande års Bevillnings
Beredning valdes Herrar Gårdsegaren C.O. Jonsson i
Fridhem och O. Eriksson i Lundby samt till
Suppleant Herr Fabrikören Arvid Nilsson

§5.
I anledning af från vederbörande komiterade gjord
framställning, huruvid Fors Socken vore villig delta-
ga i kostnaden för undersökning i och för ifrå-
gasatta vägomläggningar, beslöt nu Stämman
att jemväl Fors Socken skall deltaga i kostnaden
för ofvanberörda undersökningar.

§6.
I anledning af från Kommunal Nämnden gjord
framställning rörande förvarandet af Kommu-
nens Värdehandlingar beslöt Stämman att
gilla den af Nämnden sedan flera år tillbaka vidtagna
åtgärd att förvara dessa handlingar i MälareBan-
kens kassahvalf i bleckskrin, hvartill nämndens
ordförande och vice ordförande innehafva hvar
sin nyckel.

§7.
Till ledamöter i Kommunal Nämnden för en tid af 4 år, valdes:
Herrar Materialförvaltaren A. Svedin, Godsegaren S. Pers-
son, Lokomotivföraren A.P. Andersson och C.O. Jons-
son i Fridhem samt till Suppleanter för en tid af 2 år
Herrar Lambert F. Ståhlberg vid Stålfors, Gårdsegaren C.A.
Thorild vid Lorentsberg, H. Persson vid Svallinge och
E.G. Larsson i Flacksta.

Qvarstående i nämnden till 1888 års slut äro Herrar
A.G. Andersson i Kohlsta, C.G. Pettersson i Gredby, F. Pers-
son i Faskunge, C.H. Bergstedt vid Rosenberg och O.
Eriksson.

Till ordförande i nämnden valdes Materialförvaltaren
A. Svedin och till vice ordförande godsegaren S. Persson
å Lagersberg.

Till Ordförande i Stämman valdes likaledes material
förvaltaren A. Svedin och till vice ordförande gods-
egaren S. Persson i Lagersberg

§8.
Till Snöfogdar för nästkommande år utsågos i tur varande
1:a Ploglaget: Herr S. Persson å Lagersberg,
2:a Ploglaget: Arrendator Chorell å Wiby,
3:dje Ploglaget: Arrendator E.J. Brolin för Gredby lott litt K.
4:de Ploglaget: P.G. Andersson d.y i Kohlsta
5:te Ploglaget: Arrendator F. Persson i Faskunge,
6:te Ploglaget: Herr Baron D. Hermelin å Åsby
7:de Ploglaget: Direktören A.L. Örström för Tunafors
bruk.

§9.
Till ledamöter i Djurförsäkringskomitén för en tid
af 2 år återvaldes P.G. Andersson d.y i Kohlsta och
O. Eriksson i Lundby; qvarstående till nästa års
slut äro E.G. Larsson i Flacksta och C.G. Pettersson
i Gredby.

§10
Till Sockneombud att närvara vid sammanträden med
intressenterna i häradets allmänning under nästa år
utsågs Herr E.G. Larsson i Flacksta, hvilken äfven be-
myndigas lyfta de medel, som kunna tillfalla hemma-
nen inom kommunen.

§11.
Till ledamot i den nämnd, som har att upp-
rätta priskurant å de varor och persedlar, som skola
upptagas i nästkommande års markegångstaxa
utsågs Herr O. Eriksson i Lundby.

§12.
Till Sockneombud att närvara vid sammanträden
med de väghållningsskyldige under nästkommande
år utsågs mämndemannen A.G. Andersson i
Kohlsta.

§13.
Till Sockneombud att närvara vid sammanträ
den under nästkommande år med de tingshus-
byggnadsskyldige utsågs materialförvaltaren
A. Svedin.

§14.
Fyrktals-längden samt debiterings- och upp-
börds-längden företeddes, granskades och
godkändes.

§15.
Beslöts att detta protokoll skall justeras
hos ordföranden af Herrar ingeniören
M. Brunskog och C.H. Bergstedt.

Som ofvan
/A. Svedin/

Justeradt

/Magnus Brunskog./
/C.H. Bergstedt/

Uppläst i Fors kyrka den 2 Januari 1887 betygar
/Er;Gotth; Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 18 december 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105298.

Personrelationer