Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 18 december 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 18 december 1889

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie Kom-
munal stämma med Fors Socken i Socken
Stugan den 18 December 1889.

§1.
Sedan Stämman uppå derom framstäld förfrågan, förkla-
rats vara lagligen utlyst, utsågos Herrar S. Persson å
Lagersberg och E.G. Larsson i Flacksta att Lördagen
den 21 dennes justera detta protokoll hos ordföran-
den.

§2.
Fyrktals - samt debiterings - och uppbördslängden för
innevarande år företeddes, granskades och godkändes.

§3.
Till Revisorer för granskning af Kommunal Nämndens
Räkenskaper och förvaltning innevarande år utsågos
Herrar Ingeniören M.Brunskog, sammankallande, och
Ingeniören W. Sundell samt till suppleant Stations
inspektoren J. Eriksson.

§4.
Till elektorer för landstingsmäns väljande utsågos
Herrar S. Persson å Lagersberg, Materialförvaltaren
G.A. Svedin vid Carl Gustafs Stad och Landtbrukaren
H. Persson å Svallinge samt till suppleanter Herrar
E.G. Larsson i Flacksta, O. Eriksson i Lundby och A.G.
Andersson i Kohlsta.

§5.
Till ledamöter i nästkommande års bevillnings bered-
ning utsågos Herrar S. Persson å Lagersberg och P.G.
Andersson i Kohlsta N:o 1 samt till suppleant Måla-
ren C.E.A. Carlsson vid Brödraborg

§6.
Till ledamöter i Kommunal Nämnden efter Herrar
C.H. Bergstedt och J.E. Pettersson, som från och med
nästa år begärt entledigande från sina befattningar, utsågos
Herrar Disponenten Josef Edvard Jonsson vid Skogs-
torp och arrendatorn E.J. Korell i Wiby.

§7.
Till Brandrotemästare för nästkommande år
utsågos Herrar P.G. Andersson i Kohlsta N:o 2 och
H. Persson i Svallinge, med aflöning tillsammans
tretio /30/ Kronor

§8.
Till Snöfogdar för nästkommande år utsågos
1:a Ploglaget; Baron Leijonhufvud för Skjulsta N:o 2
2:a Ploglaget; Samme man för Mesta N:o 1.
3:dje Ploglaget; Åkaren J.G. Lundqvist för Gredby Lott Litt A.
4:de Ploglaget; Herr Håkan Persson för Svallinge N:o 2
5:de Ploglaget; Herr C.H. Bergstedt för Kälby
6:te Ploglaget; Baron D. Hermelin för Åsby N:o 1.
7:de Ploglaget; Direktören G. Fahlstedt för Fors hemman

§9.
Till Sockenombud att närvara vid alla sam-
manträden med allmännings intressenterna inom häradet under
nästkommande år samt att besluta i vid dessa
sammanträden förekommande frågor utsågos
Landtbrukaren P.G. Andersson i Kohlsta 2
hvilken äfven befullmäktigas lyfta och ut-
dela de allmänningsmedel, som kunna tillfalla
hemmanen inom kommunen.

§10.
Till ledamot i den nämnd som har att upp-
rätta priskurant å de varor och persedlar, som
skola upptagas i nästkommande års mar-
kegångstaxa utsågs landtbrukaren O. Eriksson i
Lundby.

§11.
Till Sockenombud att under nästkommande år
närvara vid alla sammanträden med de väghåll
ningsskyldige inom häradet samt att dervid besluta i
förekommande frågor utsågs Herr S. Persson å Lagersberg

§12.
Till sockneombud för kommunens tingshusbyggnads-
skyldige under nästkommande år utsågs Material-
förvaltaren A. Svedin, hvilken eger att närvara vid
alla sammanträden under samma år med tingslagets
tingshusbyggnads skyldige samt att dervid föra talan
och deltaga i besluten i alla dervid förekommande
frågor.

§.13
Till ledamot i Djurförsäkringskomitén efter
E.G. Larsson i Flacksta utsågs förre nämndemannen
A.G. Andersson i Kohlsta

§14.
Till ledamöter i Brandstodskomitén med tjenst-
göringsskyldighet till 1892 års slut återvaldes
Herrar S. Persson å Lagersberg och Kyrkowärden
P.G. Andersson i Kohlsta

§15.
Föredrogos Godsegaren Baron A. Leijonhufvuds besvär öfver
Kommunalstämmans beslut att i Staten för nästa
år upptaga ett belopp af 200 Kronor "missräkningspengar
till den som verkställer Kommunaluppbörden"; och
beslutade Kommunens icke klagande medlemmar, hvilkas
yttrande infordrats, att uppdraga åt Stämmans vice
ordförande, Godsegaren S. Persson å Lagersberg, samt
Nämndemannen E.G. Larsson i Flacksta och Handlanden
C.A. Thorild i Lorentsberg att uppsättta och å Stämmans
vägnar underskrifva förklarings skriften allt i enlighet med
den vid Stämman förda diskussion och om öfverklagande förhållandet
lemnade upplysningar.

§16
KommunalStämman beslöt öfverklaga mantalsskrif
nings förrättningens beslut att för nästkomman
de år i Fors Socken mantalsskrifva följande
personer, ehuru de ej äro här boende, nemligen:
På Socknen skrifvne: Metallarbetaren Gottfrid Strandberg
jemte familj, som är boende i Eskil-
tuna N:o 176.
Maria Charlotta Eklund som är boende
vid Lilla Löfhulta i Hammarby Socken
Sliparen Carl Johan Carlsson, som är an-
stäld hos P.E. Bergström, Damqvarn
Rällså Station, Örebro län
Sömmerska Anna Mathilda Olsson som
är boende vid Tunaberg i Kloster Socken
Pigan Ingrid Gustafva Johansdotter, som är
boende hos en fröken Köhler i gården
No. i Eskilstuna [MARG:utgår]
Skoarbetaren K.A. Lindmark, som är
boende vid Räfsnäs i Toresund Socken
Maria Lovisa Johansdotter, som är anstäld
hos Löjn. Henr. Levin vid Sandband
Wallby Socken
Pigan Maria Lovisa Larsson med
tvänne oäkta barn, hvilken qvinna
förklarats skola för år 1888 man
talsskrifvas i Torpa socken och
sedan dess ej vistats härstädes
åt stämmans ordförande uppdrogs att uppsätta och underskrifva
besvärs skrifterna Som ofvan

/A Svedin/

Justeradt
/Håkan Persson/
/E.Gust. Larsson/

Uppläst i Fors Kyrka Söndagen den 5 Januari 1890

af /J A;Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 18 december 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105299.

Personrelationer