Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 17 september 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 17 september 1905

Anmärkning

Protokoll, hållet vid sam-
manträde af Fors kommuns
vid val af ledamöter i Riks-
dagens andra kammare
röstberättigade medlemmar
inför undertecknad kommunal-
stämmans ordförande, å
Tingshuset i Eskilstuna sön-
dagen den 17. September
1905.
[MARG: Ins. jämte valstatistik tills
Domhafvanden d. 18. 9. 05]

[MARG:Valst. t. kfgden d. 18. 9. 05.]

Då nu med slutna sedlar företogs val
af en ledamot i Riksdagens andra kam-
mare för Öster- och Wäster- Rekarne hära-
ders valdistrikt af Lifgedingets domsaga
för en tid af tre år, räknade från och
med den 1. Januari nästkommande år,
tillföllo 442 röster sliparen V. Vestergren, Ny-
fors, 299 röster riksdagsmannen W. Johansson,
Öja, och 47 röster landtbrukaren Alrik Eriks-
son i Gunnarskär.

Följande personer förvägrades rösträtt,
nämnligen:
E. A. Carlsson i Nyfors N:o 17,
W. R. Liljegren i Nyfors N:o 52,
C. A. Pettersson i Nyfors N:o 110 ock
F. E. Pettersson i Wästermarken N:o 18,

emedan de, enligt anteckningarnar i röstlängden,
häftade för oguldna kommunalutskylder;
G. W: Roos i Nyfors N.o 19,
P. W. Hedberg i Nyfors N:o 95 B,
M. J. Eriksson i Nyfors N:o 97 och
G. R. Andersson i Nyfors N:o 110,

emedan de för år 1905 ej äro i kommunen
mantalsskrifna;
O. G. Lundstedt i Nyfors 1:28

emedan han för år 1904 taxerats allenast
för 700 kronors inkomst at tjänst; samt
Axel Andersson i Skjulsta och
K. G. Bark i Nyfors,

emedan de ej funnos i röstlängden uppförda.

Som ofvan
/C. Hyltén - Cavallius/
Kommunalstämmans ordförande

Justeradt
/C. A Thorild/
/Erik Laurén./

Rätt afskrifvet, betygar
/Erik Laurén,/


[MARG:Valet började kl. 1. e.m.
Röstsedlarna slutaflämnade kl. 3.45
Röstuppräkningen slutade kl. 5. e.m.

Fors röstberättigade 112
för oguldn utskylder häft 3 115
deltagandet i valet 97 89%

Nyfors röstberättigade 794
för og. utsky. häft 167 961
delt. i valet 691 87%]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 17 september 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105296.

Personrelationer