Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 16 juni 1883

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 16 juni 1883

Anmärkning

Protokoll, hållit vid Kommu-
nalstämma med Fors
Socken i Sockenstugan
den 16 Juni 1883.

§ 1.
Stämman förklarades vara lagligen ut-
lyst.

§ 2.
Föredrogs komiterades för reglerande af rikets
indelningar underdåninga betänkande i bil. A.
Södermanlands län N:r 17 angående öfverflyttning af
Carl Gustafs stads Gevärsfaktori från Fors Socken
till Eskilstuna Stad, och beslöt stämman att såsom
infordradt yttrande gokänna följande uppsatta
förslag, sålunda:

"Till Konungen. Såsom infordradt underdånigt
yttrande i anledning af komiterades för regleran-
de af rikets indelningar underdåniga betänkande
i bil. A. Södermanlands län N:o 17 rörande öfver-
flyttning af Carl Gustafs Stads Gevärfaktori
från Fors Socken till Eskilstuna stad får Fors
Sockens Kommunalstämma vördsammast anföra.

Såsom skäl för den föreslagna ofverflyttningen
anföra Komiterade hufvudsakligen, "att gevärsfaktoriet
är beläget mellan de ömse sidor om Eskilstuna
ån liggande delar af Eskilstuna stad," hvilket
väl skall innebära, att gevärsfaktoriet är omslutet
af Eskilstuna stadsområde; så är dock icke för-
hållandet åtminstone med det till vidden största
af dess områden, nemligen en del odlad jord samt
skogen och det s.k. Gredbergstorp; deremot är
en del af Carl Gustafs Stad med dess verkstads-,
förråds- och boställsbyggnades omslutet af
Eskilstuna Stads område. Gevärsfaktoriet gränsar

{1883 den 16 juni.} [ Fortsättning sidan 2]
nemligen intill Eskilstuna stad, och då staden till
hamnplats samt till väg till denna hamnplats genom
Nådig Resolution den 3 Maj 1859 erhöll åt sig upplåtet
delar af dels Gredby Kronohemman dels och af Styres-
mannens och redogörarens vid gevärsfaktoriet träd-
gardar,och dessa områden genom Kongl. Maj:ts Nådiga
Resolution den 29 Oktober 1867 förklarades skola i
alla hänseenden tillhöra Eskilstuna Stad, så blef en
del af gevärsfaktoriet omslutet af denna till hamn-
plats upplåtna mark samt den dit ledande väg,
hvilken genomskär och afdelar Faktoriets område.
Efter det denna upplåtelse ock öfverflyttning egde rum,
hafva dock förändrade förhållanden helt och hållet
tillintetgjort betydelsen af denna hamnplats ty
genom tillkomsten af dels jernvägslinien Oxelösund-
Flen- Westmanland, dels ock af slussen vid ge-
värsfaktoriet, genom hvilken fartyg kunna gå
direkte upp till staden, förekommer numera
lastning eller lossning af fartyg vid ifrågavarande
hamnplats endast undantagsvis. Att för denna i
Fors Socken utskjutande samt ej bebyggda ock
i öfrigt utan all betydelse varande jordega om
9 Tunnland 7,5 Kapplands areal vilja till
staden förlägga den hufvudsakliga delen af
Carl Gustafs Stad med byggnader, taxerade till
260000 Kronor, och en der boende befolkning
af 86 personer med ett till 26457 Kronor taxeradt
inkomstbelopp (enligt 1882 års Kronoräkenskap)
synes för sig hafva ringa om ens något skäl;
snarare borde för undanröjandet af den an-
märkta oregelbundenheten - hvilken dock så
vidt bekant är, och annat har ej heller upp-
gifvits, icke förosakat några olägenheter-
ofvan berörda, genom Kongl. Maj:ts Nådiga

{1883 den 16 juni.} [Fortsättning sidan 3]
Resolution den 29 Oktober 1867 från Fors Socken till
Eskilstuna Stad öfverflyttade, områden åter förläggas
till Fors Socken, på det kommunernas område må
erhålla en mera regelbunden figur.

I allt fallt lärer den nu af komiterade föreslag-
na öfverflyttningen icke kunna ega rum utan att
genom landtmäteriförrättning bestämmes, huru stor
del af faktoriets område genom den föreslagna
åtgärden skulle förläggas till staden, samt hvad
som fortfarande skulle tillhöra Fors Socken, likasom
utredning ock bör ske, huru stor del af det en-
ligt konventionen till presterskapets aflöning
från gevärsfaktoriet utgående bidrag bör af hvar-
dera af dessa sålunda åtskilda delar utgöras.

Äfvenledes torde böra beaktas - utom det att
den föreslagna åtgärden strider mot den af komite-
rade i öfrigt uttalade åsigt, att ett hemman eller
lägenhet bör, så vidt möjligt tillhöra samma
kommun - orättvisan mot den vid gevärsfaktoriet
tjenande och boende personal, som genom en så-
dan öfverflyttning skulle få sina kommunalut-
skylder nära nog fördubblade, nemligen från
3,50 per bevillingskrona, som desamma under
senaste året utgjort i Fors Socken till 6 Kronor
per bevillingskrona, som desamma under samma
tid utgjort i staden, och detta utan att denna per-
sonal till följd af faktoriets afskiljda läge lärer
kunna hoppas att under den närmaste fram-
tiden komma i åtnjutande af samma förmåner
med afseende å gatuhållning och belysning m.m,
som stadens öfriga invånare.

För Kronan såsom egare af gevärsfaktoriet
skulle måhända yppa sig hinder, till följd af den
för staden gällande Byggnadsstadga och Byggnads-

{1886 den 16 juni.} [Fortsättning sidan 4]
Ordning, att för sitt ändamål på bästa sätt ordna
byggnadsverksamheten vid gevärsfaktoriet, äfven
som genom dess förläggande till Staden, genom de
för en stadskommun gällande strängare ordnings-
stadganden i allmänhet, Kronans dispositionsrätt
öfver faktoriets område torde inskränkas, utan att
motsvarande fördelar komme att vinnas.

Det af komiterade såsom skäl för en öfverflytt-
ning jemväl åberopade förhållande, att faktoriet
redan nu i polishänseende lyder under Poliskamma-
ren i Eskilstuna torde numera ega föga betydelse, se-
dan faktoriets arbetspersonal till största delen
icke är boende å faktoriets område, och såsom
bevis hvarå kan anföras, att Eskilstuna poliskamma-
re icke, veterligt, på mer än 10 år haft att behandla
något mål härrörande från gevärsfaktoriet; och i
allt fall utgör icke detta poliskammarens i Eskils-
tuna besvär med gevärsfaktoriet någon orättvisa
eller tunga för staden, då Borgmästaren i Eskilstuna
härför åtnjuter särskild ersättning.

Genom den föreslagna åtgärden synas inga för
handla varande eller uppgifna olägenheter afsedda
att undanröjas, och icke heller lära några för-
delar derigenom kunna tillskyndas vare sig det all-
männa, Fors kommun eller Carl Gustafs Stads ge-
värsfaktori men väl förlust - och dertill en högst
väsentlig förlust - för Fors Socken, ökade skatter
för personalen vid gevärsfaktoriet och jemväl för-
den återstående delen af kommunen till följd af
denna stora minskning i beskattningsföremål, samt
kostnader för landtmäteri - och andra förrätt-
ningar, som måste föregå den ifrågasatta öfver-
flyttningen, äfvensom derigenom skulle åstads-
kommas rubbning i af ålder bestående förhållanden

{1883 den 16 juni.} [Fortsättning sidan 5]
med afseende å kommunens tillhörigheter och gemensamma
ansvarförbindelser, hvilket allt icke lärer genom de
af komiterade såsom vilkor för en öfverflyttning
föreslagna åtgärder kunna helt och hållet eller ens
tillnärmelsevis undanrödjas.

Hvilken betydelse den föreslagna åtgärden har
för Eskilstuna Stad framgår af dess stadsfullmäktiges
i målet afgifvna underdåniga yttrande," att Odensala-
gärdets afstående till Kloster Socken af {ekonomiska}
skäl ej kan understödjas, derest Carl Gustafs Stad
ej kommer att i stället till staden inslås." Vore
hvardera af oregelbundenheterna beträffande
Odensalagärdet och Carl Gustafs Stad af beskaffen
het att i något afseende föranleda olägenhet,sy-
nes undanrödjandet af orsakerna till dessa olägenheter
onskvärd, men i stället hafva Stadsfullmäktige
uteslutande eller åtmonstone till hufvudsaklig
del haft blicken öppen för den ekonomiska
fördelen vid att erhålla Gevärsfaktoriet mot att
afstå Odensalagärdet som man utan tvekan kan
kalla in samling fattigbaracker; men då det
icke lärer, kunna anses vara med rättvisa och
billighet öfverensstämmande, att en kommun
styckas och beröfvas en hufvudsaklig del af
sitt område och sina beskattningsföremål en-
dast för att tillskynda en närgränsade kom-
mun {ekonomiska} fördelar, och då såsom
ofvan är nämndt icke några olägenheter
genom den föreslagna åtgärden komma
att undanrödjas eller några förbättringar upp-
komma, hoppas Kommunalstämman, att
komiterades underdåniga förslag i denna del icke
må vinna Erders Kongl Maj:ts Nådiga bi-
fall".

{1883 den 16 juni} [fortsättning sidan 6]
§ 3.
Kyrkovärden P. G. Andersson i Kohlsta och
Nämndemannen A. G. Andersson dersamma-
städes utsågos att Lördagen den 23 dennes
justera detta protokoll.

Som ofvan.
/A. Svedin./
/P, G, Anderson/
/A; G; Andersson/

Uppläst i Fors Sockens Kyrka den
1:sta Julii år 1883 betygar
/Axel Waetter/
Comminister i
Fors.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 16 juni 1883,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105281.

Personrelationer