Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 16 juni 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 16 juni 1864

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommun-
nalstämma med Fors Socken
den 16 Juni 1864.

[§.1.]
Med tillkännagifande att Kyrkostämmans
Ordförande,i skrifelse den 18 sistlidne Maj, hos
Kommunal nämden anhållit, att stamboksmedel
måtte inom Fors församling blifva upburne
enligt Kongl. Maj:ts derom kungjorda Nådiga
vilja, till förmån för nio upräknade försam-
lingars kyrkobyggnader, hemställde Ordföranden
till stämman, om dessa medel,såsom förr bruk-
ligt varit,skulle af sexmännen, uptagas inom
församlingen, eller utgå på annat lämpligt sätt.

Stämman förklarade, att emedan upbörden
af stamboksmedel medelst påteckning å listor,
som kringbäras af sexmännen, fallit sig ser-
deles besvärlig, skulle ofvannämde stamboks-
medel få utgå ur Kommunalkassan till
det belopp för hvarje Kyrkobyggnad, som varit
ett medium vid upbörden med listor under
sista tre åren.

[§.2.]
Beslöts att ur Kommunalkassan ej skulle tagas
något bidrag till grundfond åt den Sparbank,
som nu är projekterad för Häraderne; utan
skulle bidrag dertill söka erhållas genom
frivillig påteckning å kringsände listor.

[§.3.]
Hos Konungens Befallningshafvande i Länet hade
besvär blifvit anförda:
{af Handlanden Johan Svengren,Fabriksidkaren J. C.
Heljestrand och Målarmästaren W. A. Öhman } deröfver,
att, vid handläggning i Kommunalstämman den 12 sistl.
Maj af Konungens Befallningshafvandes remiss rö-
rande af Eskilstuna Stad Fullmägtiga ansökning om
Källarmästaren Lars Anderssons rättig-
het till bedrifvande af utvärdshusrörelse vid som-
marluststället Sommarro, Klaganderne förklarats
oberättigade och jäfvige att i stämmans dåvarande
förhandlingar och beslut deltaga samt Herr
Svengren dessutom förklarats oberättigad,att, efter
fullmakt, i stämman föra talan för FaktoriStyres-
mannen Herr Kapitenen och Riddaren C. L. Fries;
och

{af Fabriksidkaren L. F. Stålberg vid Stålfors}
deröfver att, vid samma Kommunalstämma, Posses-
sionaten C. M. Nybohm förklarats oberättigad
att föra talan för Handlanden S. Palmgren, efter
fullmakt, samt att Stämmans Ordförande, under-
tecknad Bergstedt, vid den i saken anställda votering,
beräknat sig rösträtt för hela Lagersberg egen-
dom med underlydande, utan fullmakt af Herr
Ramström, hvilken i fyrktalslängden jemväl
funnes uptagen såsom egande röster för samma
egendom, hvarjemte Herr Stålberg besvärade
sig öfver ofvanomförmäldte af Herrar Svengren,
Heljestrand och Öhman öfverklagade beslut;

Och som Konungens Befallningshafvande remitte-
rat handlingarne till stämmans Ordförande,
med anmodan, att deröfver infordra Stämmans
förklaring; så blifvo de nu föredragne,
med begäran, att Stämman ville sig öfver
besvären yttra.

Med anledning såväl deraf, att Herrar Stålberg
och Heljestrand begärde att få sig härutinnan yttra,
som af förfrågan, framställd af Herr Sv. Palmgren,
tillkännagaf Ordföranden, att i afgifvandet af
den infordrade förklaringen kunde ej de
få deltaga, hvilka anfört besväran, äfvensom,
och på derom framställd fråga af Herr
Kapitenen och Riddaren C. L. Fries, att Herr
Kapitenen vore oberättigad att deltaga i för-
klaringen, enär besvären röra utöfvandet
af Herr Kapitenen egen rösträtt vid Kom-
munalstämman den 12 sistlidne Maj.

På Ordförandens härefter ytterligare gjorda
hemställan om förklaring af stämman, anfördes
muntligen af några, att utskänkningen vid
Sommarro borde tillåtas, men ej något angå-
ende besväran; hvarjemte af Possessionaten
C. M.F Nybohm på Tacktorp inlemnades en
så lydande skriftlig förklaring:

"På grund af de besvärsskrifter, som Herrar Johan
Svengren, J. C. Heljestrand,W. A. Öhman, L. F.
Ståhlberg till Konungens Befallningshafvande
i Länet öfver Ordförandens Herr C Bergstedts
egna behandling af ärendet rörande utlåtande
om Källarmästaren L. Anderssons ansökning att
vid utstället Sommarro få idka utvärdshus-
rörelse, Kommunalstämman blifvit förständ-
gad att utlåtande öfver nämnde besvärsskrifter
till Konungens Befallningshafvande afgifva,
får härmed vördsamt anföra följande:

1:o Vid Stämman den 12 Maj var af alla
närvarande personer, som hade rättighet att del-
taga,uti beslut ense om, med undantag af Ord-
föranden och tvenne ledamöter, att något jäf emot
Herrar Johan Svengren,J.C.Heljestrand,W.A. Öhman,
Sven Palmgren samt Kapten C. L. Fries icke lagligen
förefunnes, hvarom framställning gjordes af
Fabrikören L.F. Stålberg att stämman häruti skulle
få öfver saken sig yttra, då af Ordföranden neka-
des och afslogs.

2:o Då 8:de § i förårdningen om Kommunalstyrlsep
på landet tydligen bestämmer att: " enhvar välfrej-
dad Svensk undersåte, som är medlem af en
Kommun, samt enligt §. 57 förbunden att till
Kommunen erlägga skatt, ock icke höftar för
oguldna Kommunalskylder, skall, med det
undantag {allenast}, som här nedan i §. 9 stadgas,
och under iakttagande af de närmare bestäm-
melser, som §. 10 innehåller, vara berättigad, att
deltaga i Kommunalstämmans öfverläggningar
och beslut "; och i samma förordning ej finnes
någon annan bestämmelse, som handlar om jäf,
så följer deraf ovilkorligen att ingen röstbe-
rättigad medlem af Kommunen kan på grund
af jäf uteslutas från deltagande i kommun-
nalstämmans öfverläggningar och beslut.

3:o Då Herr Possessionaten Ramström är i
fyrktalslängden uptagen såsom röstegande
för egendomen Lagersberg med underlydande,
och Herr Ramström tillika är vald till vice
Ordförande i Fors Sockens Kommunalstämma,
så följer deraf tydligen att han i Stämman eger
rösträtt; men då 13 §. bestämmer att röst-
egande är berättigad öfverlåta sin talan i
Kommunalstämman emot fullmakt, och Herr
Bergstedt ej vid Stämman den 12 Maj någon
sådan fullmakt förelett, men icke destomindre
röstat för hela Lagersberg så har han häruti
begått en olaglighet. Tacktorp i Fors Socken
d. 16 Juni 1864./ C. M. F. Nybohm./ "

Något ytterligare anfördes ej i frågan, hvadan Stämman
öfvergick till behandling af andra pålysta ärenden.

{§. 4.}
På framställning af Stadsfullmäktige i Eskils-
tuna beslöts, att gatan utanför Socknens Fattig-
husgård i Eskilstuna skulle iordningställas
medelst sänkning och stensättning samtidigt
med ordnandet af avgränsande gatudelar på
samma sätt; och skulle de förut i saken
valda ombuden ackordera bort detta
arbete.

{§. 5.}
Possessionaten C. Bergstedt valdes att såsom
ombud för Fors Socken bevista sammanträ-
de den 2 instundande Juli å Tingshuset, röran-
de Rekarne Häraders underhåll af Eskilstuna Cellfän-
gelse och aflönande af Bevakningspersonalen derstädes.

{§. 6. }
Efter framställning derom, att det den 24 sistl.
Mars bestämda fattigunderstödet af 3Rd [Riksdaler]
i månaden, från den 1 instundande Juli till
årets slut, åt aflidne Torparen Nils Perssons
i Svartkällan Enkas 4 barn, vore för litet,
blef detta understöd förhöjdt till 6 Rd
i månaden under nämnde tid.

{§. 7.}
Bestämdes betalningen för den å Barnhemmet i
Eskilstuna inackorderade Hustru Hagströms
dotter Sofia Josefina till 4 Rd i månaden
från och med Juni månad.

{§. 8. }
Arbetarkarlen Jonas Andersson i Flackersta
med Hustru tillades hyreshjelp för året med
10 Rd, att med hälften deraf utgå hvarje halfår.

{§. 9. }
Af Fors Sockens Skolstyrelse hade fråga blifvit
väckt om utaf den besparade räntan å Rothoff-
ska fonden kunde få användas 100 Rd till
aflöning åt Skollärarinnan vid Rosenberg, mot
återbäringsskylldighet i händelse af behof och
om så fordrades; och som med den ifrågavarande
Skolan afses, att de under Lagersberg varande
barnen skola erhålla undervisning, så bi-
fölls Skol Rådets begäran.

{§. 10. }
Fabriksidkaren J. C. Heljestrand, Nämdemannen
Anders Persson i Kohlsta och Possessionaten
Nybohm på Tacktorp utsogos att, jemte
Ordföranden, justera detta protocoll.

/ C; Bergstedt /

Uppläst och justeratt
/ Anders Pehrsson / / C; M; F; Nybohm. /

Uppläst:i Eskilstuna kka d. 26 Juni, 1864 af / Y. J. Bergholm /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 16 juni 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105280.

Personrelationer