Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 oktober 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 oktober 1900

Anmärkning

Protokoll, hållet vid
ordinarie kommunal-
stämma med Fors soc-
ken i sockenstugan den
15. Oktober 1900.

{§1.}
Af Kommunalnämnden upprättadt förslag
till Utgifts- och inkomststat föredrogs och godkän-
des att gälla för nästa år sålunda:

{Utgifter.}

A. {Till fattigvården:}

Lön och stat till föreståndare 1100:-
Lön och stat till dräng 475:-
Lön och stat till piga 300:-
Bokföring vid Tacktorp 50:-
Underhåll af hus, dragare och inventarier 750:-
Ombyggnad af tvätt och bagarstugan 3000:-
Onera 100:-
Ränta och amortering af fattiggårdslånet 800:-
Underhåll af hjon vid anstalten 6000:-
Underhåll af hjon utom anstalten 4000:-
Tillsyningsmän vid Tacktorp 150:-
Extra och oförutsedda utgifter 775:- 17.500:-

B {Till öfriga behof:}

Aflöning till barnmorska 300:-
Aflöning till vaccinationsföreståndare 50:-
Aflöning till fjerdingsman 1,200:-
Aflöning till läkare 500:-
Aflöning till polisman i Nyfors 750:-
Aflöning till brandrotemästare 30:-
Jura stolae och prestlönsuppbörden 200:-
Annonser och skrifmateriel 400:-
Ränta och amortering af lånet ur Gallénska fonden 900:-
Ränta och amortering af lånet för N. Södermanlands jernv.612:-
Protokolls- och räkenskapsföring 1200:-
Ved, lyse, m.m. till Epidemiska sjukhuset 500:-
Extra och oförutsedda utgifter 858:- 7500:-
Summa kronor 25,000:-

{Inkomster.}

A. {Som ej behöfva uttaxeras:}

Beräknad afkastning af fattigvården 2400:-
Inkomst af hjonens arbete 200:-
Bränvinsmedel 1500:-
Ersättning från främmande kommuner 400:-
Matlagsafgifter för Vestermarken 240:-
Hundskattemedel 500:-
Af 1900 års behållning 4584:- 9824:-

B. {Att uttaxera:}

1:o Till fattigvården:
af 114 600 fyrkar á 11 öre 12606:-

2:o Till öfriga behof:
af 114 600 fyrkar á 4 öre 4584:-

Säger kr. 17190:-

Afgår beräknad afkortning 2014:- 15176:-
Summa kronor 25.000:-

{§2.}
Stämman beslöt att i likhet med föregående
år utse fyra sockenombud med hvar sin supple-
ant att närvara vid blifvande mantalsskrifning,
och valdes till sockenombud:

Inspektoren P. H. Dahlbom, Skogstorp,
Godsegaren S. Persson, Lagersberg,
Slagtaren G. Larsson, Johanneberg och
Gårdsegaren C. A. Lindqvist, Kinaborg;
[MARG: Lh GA. Hesselbom]
samt till deras suppleanter:
Handlanden C. Hj. Ahlström, Skjulsta,
[MARG: C. Olsson Hebron]
Arrendatorn C. G. Sundqvist, Flacksta,
[MARG: O. Andersson Stenby.]
Gårdsegaren C. A. Borgström, Nyfors 50 och
[MARG: O. O. [oläsligt] 102]
Instrumentmakaren Alrik Asplund, Erikslund.
[MARG: O. O. [oläsligt] 102]
[MARG: Exp 21.11.00]

{§3}
Restlängden öfver vid årets tredje upp-
bördsstämma obetalde kommunalutskylder, slu-
tande å ett belopp af 684 kronor, föredrogs,
granskades och försågs med påskrift
om godkännande med den i längden in-
förda afkortningen.

{§4.}
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
H. Persson i Svallinge och C. A. Thorild i Nyfors.

Som ofvan
/C, Hyltén Cavallius./

Justeradt
/C. A. Thorild/
/H. Persson/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 21 Okt. 1900 af
/C. Sundström/
v.P.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 oktober 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105273.

Personrelationer