Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 mars 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 mars 1898

Anmärkning

Protokoll vid ordinarie Kommunalstäm-
ma med Fors Socken i Sockenstugan
den 15 Mars 1898

§.1
Sedan, uppå derom framstäld fråga, Stämman för-
karats vara lagligen utlyst utsågos Herr O. Eriksson
i Lundby och P.E. Pettersson i Åsby att Lörda-
gen den 19 dennes justera detta protokoll hos ordföran-
den

§2.
Upplästes revisorernes berättelse öfver verkstäld
granskning af Kommunal Nämndens samt andra under Kommu-
nal stämma hörande Styrelers räkenskaper och
förvaltning sistlidet år; och blef i enlighet med
revisorernes hemställan ansvarsfrihet för berörda
räkenskaper och förvaltning beviljades.

§3.
I till Kommunal Nämnden ingifven skrift till
hvilken senare fogats till Kommunal stämmans lem-
nadt feijdebetyg, hade hustru Emma Gustafva Sund-
ström anhållit om förordat att få den rättighet att
till afhemtning försälja Svagdricka i partier om
mindre än tio, som henne beviljats genom Konun-
gens Befallningshafvandes resolution den 1 Maj
1895, att utöfvas i gården N:o 46 Grindstugan
från den 1 nästa April förflyttad till Grindstu
gan N:o 45; och öfver hvilken framställning nämnden
lemnat afstyrkande utlåtande; under öfverlägg-
ning härom gjordes framställning och påpekades
huru som, i händelse denna ansökning ej beviljas,
och denna afhemtningslokal sålunda försvinner, en
mycken talrik omkring boende befolkning skulle
få långt håll för att förse sig med denna vara, som
blifvit ett behof för den kroppssträckarbetande befolkningen;
efter slutad öfverläggning beslöt stämman för
sin del, förorda biföll till den gjorda fram-
ställning, i följd hvaraf handlingerne i målet inte utdrag
af detta protokoll skola till Konungens Befallnings-
hafvande öfverlemnas.

Som ofvan
/A. Svedin/

justeradt

/P Pettersson/
/O. Eriksson/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 20 Mars 1898 af
/A Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 mars 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105271.

Personrelationer