Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 mars 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 mars 1890

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal-
Stämma med Fors Socken i Socken-
Stugan den 15 Mars 1890.

§1.
Sedan stämman uppå framstäld förfrågan, för-
klarats vara lagligen utlyst, utsågos Herr C. A.
Thorild och P. G. Andersson i Kohlsta N:o 2 att
Lördagen den 22 dennes justera detta protokoll hos
ordföranden.

§2.
I anledning af föreskriften i 19 § Kungl. Förordningen
den 9 November 1866 företogs val af tvänne gode
män vid Landtmäteriförrättningar för en tid af
Sex år eller intill 1895 års utgång; och utsågos
härtill Herrar S. Persson å Lagersberg och Per
Gustaf Andersson d.y. i Kohlsta N:o 2, hvarom un-
derrättelse skall Kronofogden i orten meddelas.

§3.
I och för förklarings afgifvande föredrogos
Stadsfullmäktiges i Eskilstuna ansöknin-
gar att nedannämde personer skola för
innevarande år mantalsskrifvas i Fors Socken
nemligen:

Låssmeden Lars Johan Jansson vid Svedstugan
Skomakaren Carl Johan Alb. Qvarnström vid Med
Lovisa Johanna Gustafsson vid Flacksta
Smedsarb. A. Wilh Pettersson vid Mosebacke
Smedsarb. Carl Emil Jansson vid Fridhem
Smedsarb. Gustaf Alfr. Olsson vid Erikslund
Stenhugg Erik Persson vid Karlsro
Ogifta Paulina Sofia Palmblad vid Gevärsfakt
Enkan Anna Mathilda Westberg vid Carlsro
Cicelören Carl Erik Andersson vid Fridhem
enkan Johanna Mathilda Stenqvist vid Carlsro
Smidsarb. Carl Olof Söhr vid Rosendahl
Smidsarb. Thure Eskil Constantin Fast vid Nybyberg
Smidsarb. Carl Gustaf Robert Fast vid Nybyberg
Timmerman Clas Aug Johansson vid Stenbäcken
Smedsarb. Carl Andreas Lindqvist vid Sommarviken
Smedsarb. Johan Olsson vid Sommarviken
Enkan Johanna Sofia Gustafsson vid Sommarviken
Smedsarb. Erik Theodor Ryning vid Johanneberg
Smedsarb Frans Wilhelm Stenborg vid Johanneberg
Muraren Anders Olof Andersson vid Grindstugan N:o 13
Arbetaren Erik Gustafsson vid Lindtorp
Arbetarskan Hilma Carolina Jonsson vid Jägersberg
Kakelarb. Johan Gustaf Ljung i Westermarken 32
Smedsarb. Carl Victor Broberg vid Mosebacke; och

beslöt Stämman lemna ordföranden jemte Herr C. A.
Thorild i uppdrag att utreda förhållandet med of-
skrifne personers boningsort och derefter afgifva
den infordrade förklaringen.
I sammanhang härmed beslöt stämman lemna
ordföranden i uppdrag yrka, att nedannämnde per-
soner måtte för innevarande år mantalskrifvas
inom de Kommuner, der de vid mantalsskrifnings
tillfället vistades, nämligen:
Smedsarbetaren Frans Oskar Bergqvist med
familj vid Damqvarn i Ramsbergs Socken af
Örebro län och
Trädgårdsmästaren Clas Agathon Lundqvist vid
Rossvik i Husby Rekarne Socken af detta län

Som ofvan
/A Svedin/

justeratt
/C. A. Thorild/
/P, G, Andersson/

Uppläst från Predikstolen Söndagen den 23 Mars 1890
af /J A; Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 mars 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105270.

Personrelationer