Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 augusti 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 augusti 1885

Anmärkning

Protokoll, hållet vid KommunalStäm
ma med Fors Socken i Sockenstu-
gan den 15 Augusti 1885.

§1.
Stämman förklarades, uppå derom framstäld för-
frågan, vara lagligen utlyst.

§2.
Kommunalstämma hade till denna dag blifvit ut-
lyst för att besluta med anledning af KommunalNämn
dens genom aflemnadt protokollsutdrag gjorda hem-
ställan om åtgärders vidtagande att Byggnads-,
Brand- och Ordnings Stadgan för Rikets Städer
samt Helsowårdsstadgan för Riket i hvad den
afser Stad måtte förklaras i tillämpliga delar
gällande för vissa i nämndens ofvanberörda pro-
tokoll uppräknade områden af Kommunen;
och då Stämman väl ansåg behofvet af skärpta
ordnings-föreskrifter för de af nämnden uppräknade lägenheter
så beslöts att till Konungens Befallningshafvande öfver
lemna utdrag af nämndens berörda protokoll med hem-
ställan om åtgärder i den af nämnden angifna
riktning.
[MARG: exp]

§3.
Till Följd af skrifvelse från Kongl. Styrelsen för PostSpar-
banken hade Konungens Befallningshafvande anmodat Kommu-
nalStämmans ordförande utlysa Stämma för inhemtande
af Kommunens yttrande, huruvida denna är villig att
ansvara för det behöriga redovisandet till PostSparban-
ken af de Sparmärken, som kunna blifva såsom för-
skott tillstälda de inom kommunen anstälda småsko-
lelärare och lärarinnor under förutsättning att hvart
och ett af dessa förskott ej öfverstiger ett visst af
Stämman medgifvet belopp; och beslöt Stämman
ikläda sig sådan ansvarighet, som ofvan är nämnd
till ett belopp af fem /5/ Kronor för en hvar af de inom
kommunen anstälda lärare och lärarinnor allt enligt den
uppgift som Skol Rådets ordförande benäget lofvat
lemna öfver dem som må finnas villiga att utan ersätt-
ning åtaga sig försäljning af sparmärken och tillhan
dahållande af sparkort.
[MARG: exp]

Samma dag uppläst och godkändt
/A Svedin./
/L; F; Ståhlberg/
/Lambert Fr: Ståhlberg/

Uppläst uti Forss Kyrka den 16:de Augusti
1885 betygas af
/Axel Waetter/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 augusti 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 juni 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105261.

Personrelationer