Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 april 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 april 1893

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommunalstämma
med Fors Socken i Sockenstugan den
15 April 1893.

§1.
Sedan, uppå framstäld förfrågan, Stämman för-
klarats vara lagligen utlyst, utsågos Herrar R. A.
Lingmark vid Carl Gustafs Stad och A. J.
Wetersson att kl. 5 eft.m justera detta protokoll
hos ordföranden.

§2.
Företogs val af ledamöter och suppleanter i inne-
varande års taxeringsnämnd; och utsågos till
ledamöter Förvaltaren A. Svedin vid Carl Gustafs Stad
Godsegaren S. Persson vid Lagersberg och
Handlanden C. A. Thorild vid Kina samt
till Suppleanter: disponenten J. E. Jonsson vid Skogstorp
och Hemmansegaren A. F. Eriksson vid Flacksta
i nu nämnd ordning.

§3.
Innevarande års mantals- och skattskrifnings-
längder företeddes, granskades och godkändes.

§4.
Till Sockneombud att närvara vid utsatt samman-
träde med de enligt lagen angående väghållnings-
besvärets utgörande på landet den 23 Oktober 1891
väghållningsskyldige inom Wester Rekarne härad,
hvilket sammanträde eger rum inför Kronofogden
m.m. Otto Wenström å tingshuset i Eskilstuna
Lördagen den 29 April klockan tolf på dagen för
att afgifva yttrande rörande ny vägdelning inom häradet
och särskildt i fråga om val af förrättningsman,
utsågs Godsegaren S. Persson å Lagersberg

§5
Förman S. A. Jansson vid Carl Gustafs Stad
väckte motion derom, att uppbörden af Kom-
munalutskylder hädanefter måtte fördelas på
trenne uppbördsterminer i stället för hittills
två; och skall denna motion förekomma till afgörande
vid blifvande Kommunalstämma.

Som ofvan.
/A Svedin/

Justeradt
/Rich; Lingmark/
/A. J. Westersson/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 16 April 1893
af /And. Rimbert/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 april 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105260.

Personrelationer