Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 september 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 september 1902

Anmärkning

Protokoll, hållet vid kom-
munalstämma med Fors
socken i Sockenstugan
den 12 September 1902.

{§1}
Föredrogs, granskades och godkändes upp-
rättad restlängd öfver vid årets tredje uppbörds-
stämma obetalde kommunalutskylder, slutande
å ett belopp af 546 kronor, hvarefter längden
försågs med påskrift om godkännande med
deri införda afkortningar; och öfverlemnades
till fjerdingsmannen för indrifning.

{§2.}
Företeddes, granskades och godkändes de an-
teckningar i 1901 års fyrktalslängd, som
skola tjena till ledning vid årets riksdags-
mannaval; och uppdrogs åt Herrar C. A.
Thorild och E. Laurén att omedelbart före valet
införa de ändringar i längden, som kun-
na betingas af möjligen till dess influtna
restantier.

Samma dag uppläst och godkändt.
Som ofvan
/C Hyltén Cavallius/
/G, Larsson/
/H. Persson/

Uppläst i Fors kyrka sönd d. 14 Sept 1902 af
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 september 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105231.

Personrelationer