Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 13 april 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 13 april 1889

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie
KommunalStämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 13 April 1889.

§1.
Sedan Stämman uppå tillfrågan förklaradts vara lagligen
utlyst, utsågos Herrar S. Persson å Lagersberg och
H. Persson å Svallinge att justera detta protokoll
hos ordföranden Torsdagen den 18 dennes kl. 12 på
dagen; och förklarade ordföranden derefter att anled-
ningen, hvarföre denna ordinarie Stämma ej hållits i
Mars månad såsom föreskrifvet är, varit den, att revi-
sionsberättelsen först den 12 Mars kommit ordfö-
randen till handa.

§2.
Upplästes revisorernas berättelse öfver verkstäld
gransknig af Kommunal Nämndens räkenskaper och
förvaltning för sistlidet år, och sedan de gjorda anmärk-
ningarne angående för mycket afförde 4 Kronor å en
lasarettsräkning för Olof Ersson samt en felsumme-
ring å 2 öre å Kontot mellan Rothoffska fonden och
kommunalKassan blifvit godkända, beslöt Stämman
att i enlighet med revisorernas henställan bevilja
nämnden full ansvarsfrihet för 1888 års räkenska-
per och förvaltning

§3.
Föredrogs Kongl. Kammar Rättens utslag af
den 5:te sistlidne februari rörande Tunafors rak-
knifsfabriks mantalsskrifning för sist
lidet år; och beslöt Stämman, att detta utslag
skal hos Kongl. Maj:t i underdånighet öfverkla-
gas samt att besvärsskriften skall underskrifvas
å Stämmans vägnar af stämmans ordförande
Herr A. Svedin, samt dessutom Herrar S. Persson
och C.H. Bergstedt, hvilket ock nu skedde.

§4.
Innevarande års mantals- och Skattskrifningslängd före-
teddes, granskades och godkändes utan anmärkning

§5.
Vid ånyo företagen behandling af det i §3 för nästföregå-
ende sammanträde här ofvan afhandlade, af Herr C.A.
Thorild väckta motion angående förändrad tid och
sätt för uppbörd af vissa afgifter till presterskapets
aflöning, och sedan ordföranden meddelat några Sta-
tistiska uppgifter angående denna debitering och
uppbörd af personella m. fl. utskylder yrkades dels
bifall till motionen dels ock afslag å densamma.
Vid derefter framstäld proposition och sedan votering
blifvit begärd blef motionen bifallen med 1397 ja
mot 1297 nej, som afgåfvos för afslag å densamma
och beslöt Stämman tillika att ofvan berörda förän-
dring skall ske i enlighet med nämndens förslag
härutinnan, nemligen:

1:o Den s.k. höstuppbörden af afgifter till presterska-
pets aflöning kommer hädanefter och tills vidare
ej att ega rum.

2:o De afgifter som vid berörda tillfälle skolat uppta-
gas komma hädanefter att debiteras och uppbä-
ras:
a) s.k. ständiga penningar samt den af bruk, qvar-
nar, fabriker m.m. utgående en procent af taxerade
inkomstbeloppet i sammanhang med från hemman
och lägenheter utgående lösen för spanmål och smör
före den 1 Mars följande år.
b) alla personliga afgifter äfvensom den lösen för
dagsverken, som erlägges af gemenskapen vid
armén, i sammanhang med kommunalupp-
börden för samma år, och hvilken eger rum det
följande året.
Då emellertid löntagaren är berättigad att senast
14 dagar efter hållen uppbördsstämma, hvilken
skall ega rum före den 1 Oktober hvarje år, bekom-
ma de influtna beloppen samt ej kan antagas
vara villig efterskänka denna sin rätt att på
föreskrifven tid erhålla löneafgifter, måste Kommu-
nalKassan till löntagaren förskottera ett belopp,
Svarande mot hvad af uppbörden kan antagas hafva
bort inflyta, hvadan Stämman vidare beslutar

3:o att af KommunalKassan skall den 1 Oktober
hvarje år, så länge denna öfverenskommelse varar, ut-
betalas i jemna riksdalerstal ett belopp, svaran-
de mot åttio procent af den af kyrkoherden och veder-
börande uppbördsman förslagsvis uppgjorda beräk-
ning af uppbördsbeloppet.

4:o att afgifterna i öfrigt levereras till kyrkoherden i
församlingen i den mån desamma inflyta och ej
äro erfoderliga för betäckande af ofvan berörda
förskott.

5:o att personella afgifter, oberoende af huru desamma
inflyta, tills vidare levereras till kyrkoherden med
85 procent af debiterade beloppet mot det att
afgifterna ingå till KommunalKassan.

6:o att detta procentbelopp kan höjas eller sän-
kas i den mån det visar sig, huru uppbörden
af denna afgift under årens lopp utfaller samt

7:o att i kommunens Räkenskaper upplägges ett
särskildt konto "Presterskapets aflöning", som
fullständigt visar förhållandet med medel från
kommunen för presterskapets aflöning i enlighet
med förestående beslut.

För att detta beslut skall kunna träda i verk-
ställighet fordras dock dess godkännande, i hvad
desamma angår, af socknens kyrkostämma samt
kyrkoherden i församlingen, hvadan protokollsutdrag skall
till kyrkostämmans ordförande aflåtas, och ofvan-
berörda godkännande afvaktas.

Som ofvan
/A. Svedin/

Justeradt den 20 April 1889

/H. Persson/
/S. Persson/

Uppläst från predikstolen i Fors kyrka Söndagen den 21 April 1889
af /Victor Wiberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 13 april 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 12 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105232.

Personrelationer