Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 maj 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 maj 1894

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen utlyst Kommu-
nal Stämma med Fors Socken i Sockenstu-
gan den 12 Maj 1894

§1.
Fors Sockens, jemlikt lagen af den 23 Oktober 1891, angående väg-
hållningsbesvärets utgörande på landet, väghållningsskyldige
voro till denna dag kallade för att i följd af Konungens Be-
fallningshafvandes i länet allmänna kungörelse utse sockne-
ombud att inställa sig inför Vester- och Öster Rekarne
Härads Rätt i tingshuset i Eskilstuna Tisdagen den 5 näst-
kommande Juni kl. tolf på dagen för att träffa öfverens-
kommelse om den ersättning för besväret af vinterväghåll-
ningen, som jemlikt 68§ i ofvan åberopade lag skall till
ploglagen utgå; och blef till sådant ombud utsedd Herr
Godsegaren S. Persson å Lagersberg

§2.
Fors Sockens, jemlikt lagen af den 23 Oktober 1891, angående väg-
hållningsbesvärets utgörande på landet, väghållningsskyldige,
hvilka hafva besväret af allmänna vägarnes hållande i
fargildt skick vintertiden, voro denna dag kallade för att
höras, jemlikt Konungens Befallningshafvandes allmänna kun-
görelser huruvida de ville enas om att för ploglagen
inom Kommunen utse ombud att närvara inför Vester och Öster Rekarne
häradsrätt i tingshuset i Eskilstuna Tisdagen den 5 näst-
kommande Juni kl. tolf på dagen för att föra deras talan
vid träffande af öfverenskommelse om den ersättning som
enligt 68 § i åberopade lag bör till ploglagen utgå:
och beslöt Stämman att utse ett sådant ombud, hvartill
valdes landtbrukaren A. F. Eriksson i Flacksta

§3.
Restlängden öfver vid första Stämman obetalda Kommu-
nalutskylder företeddes, granskades och godkändes,
hvarvid beviljades afkortningar, som å längden antecknades.

Som ofvan
/A Svedin/

Justeradt samma dag
/Joseph. Jonson/
A F, Ericson/

Uppläst i Fors kurka Söndagen 13 Maj 1894 af
/J A, Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 maj 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105227.

Personrelationer