Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 mars 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 mars 1887

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie Kommu-
nalstämma med Fors Socken i Socken-
Stugan den 12 Mars 1887.

§ 1.
Uppå derom framstäld förfrågan förklarades Stämman
vara lagligen utlyst.

§ 2.
Revisorernas berättelse öfver verkstäld granskning
af Kommunal Nämndens räkenskaper och förvalt-
ning för nästlidet år upplästes, hvarvid de af
revisorerna gjorda anmärkningar först förklarades.

Revisorerna hade anmärkt, att restlängderna icke
varit för dem tillgängliga, så att afkortningarne
kunnat kontrolleras; dessa restlängder företeddes
nu, och befunnos afkortningarne öfverensstämmande
med Kronofogdens redovisning.

Vidare hade revisorerna anmält, att nämnden icke
Ställt sig till efterrättelse Stämmans beslut rörande
indrifning af det i Brottsta hemman intecknade Kapi-
tal af 6000 Kronor, tillhörande dels Rothoffska fon-
den och dels Lasarettsfonden; men då nu i anled-
ning af gifna upplysningar den för detta lån
lemnade säkerhet ansågs fullt betryggande; beslöt
stämman, att detta lån skall qvarstå mot den nu-
varande säkerheten, och nämndens åtgärd härutinnan
godkännas.

Härefter beviljades nämnden i enlighet med revisorer-
nas hemställan full ansvarsfrihet för nästlidet års
räkenskaper och förvaltning.

§ 3.
Herrar E. G. Larsson i Flacksta och O. Eriksson i Lundby
utsågos att justera detta protokoll. Som ofvan
/A Svedin/

Justeradt den 19 Mars 1887.
/O Eriksson/
/E. Gust. Larsson/

Uppläst i Forss kyrka den 20 Mars 1887 af /E. G. Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 mars 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105228.

Personrelationer