Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 maj 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 maj 1890

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal
Stämma med Fors Socken i Socken
Stugan den 12 Maj 1890.

§1.
Sedan, uppå framstäld förfrågan Stämman förklarats
vara lagligen, utlyst , utsågos Herrar C.A.Thoril
och Kyrkowärden P.G.Andersson i Kohlsta att
justera dagens protokoll.

§2.
Innevarande års mantals- och Skattskrifnings-
längd företeddes, granskades och godkändes utan
anmärkning.

§3.
Restlängden öfver vid innevarande års första upp-
bördsstämma obetalda Kommunalutskylder till be-
lopp af 1612 Kronor 50 öre företeddes, granskades och
godkändes, hvarjemte medgåfvos afkortningar,som
å längden antecknades.

§4.
Företogs val af ledamöter och suppleanter i inne-
varande års taxeringsnämnd och valdes:

Till ledamöter: Materialförvaltaren A. Svedin,
Godsegaren S. Persson,
Handlanden C. A. Thorild,
Ingeniören M. Brunskog och
Disponenten Josef Erdv Jonssson samt

Till suppleanter i här nedan nämnda ordning
Målaren C. E. A. Carsson,
Landtbrukaren H. Perssson och
Snickaren C. W. Blomqvist

§5.
Föredrogs nämdens förslag till förändrad tid
och fått för uppbörd af personella m.fl. utskyl-
der till presterskapets aflöning, och blef detta
förslag af stämman godkändt, skolade dock det-
samma hänskjutas till Kyrkostämmans och veder-
börande löntagares godkännande.

Emot beslutet anmälde Herr Baron A. Leijon-
hufvud sin resarvation.

§6.
Föredrogs en från Konungens Befallningshafvan-
de ankommen skrifvelse till Kommunalstäm-
mans ordförande med anmodan dels att delgifva Kom-
munens röstberettigade medlemmar en skrifvelse
bifogad Kungörelse innefattande kallelse till sam-
manträde å Rådhuset i Stregnäs den 30 inneva-
rande månad, för att öfverlägga i anledning af fram-
stälda förslag till i Kungörelsen omförmälda jern-
vägsanläggningar, dels ock att föranstalta om-
val af sockenombud att vid ofvanberörda samman
träde tillstädeskomma; och beslöt stämman att
till sådant ombud utse Godsegaren och Riddaren
Herr Baron A. K:son ,Leijonhufvud å Hvilsta;
Såsom rese- och traktamentskostnad åt ombudet
anslogs ett belopp af tio/10/ Kronor.

Som ofvan
/ A. Svedin. /
Justeradt den 14 Maj 1890.

/ P,G. Anderson /
/ C. A. Thorild /

Uppläst från predikstolen Sördagen den 18 Maj 1890
af / J A; Kastengren /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 maj 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 12 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105226.

Personrelationer