Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 11 februari 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 11 februari 1888

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen utlyst
Kommunal stämma med Fors Socken i
Sockenstugan den 11 februari 1888.

§1.
Kommunal Stämma hade till denna dag blifvit utlyst för att
i enlighet med Landshöfdinge Embetets resolution af den 19
sistlidne Januari för förklarings afgifvande delgifva sockne-
männen af utsedda ombud för Kloster Socken hos Kongl. Kam-
mar Rätten anförda besvär öfver sistlidet års pröfnings-
nämnds för Södermanlands län beslut i fråga om
Tunafors rakknifsfabriks beskattningsort för före-
nämnda år. Sedan handlingarne i målet blifvit upp-
lästa, beslöt Stämman lemna i uppdrag åt Herrar Ma-
joren och Riddaren G. Blix samt landtbrukaren H. Pers-
son å Svallinge att jemte stämmans ordförande uppsätta
och å Kommunal Stämmans vägnar underteckna förklarings
skriften i ämnet. skolande kostnaden för kartor och hand-
lingar, som anses erforderliga att anskaffas för frågans
utredning, gäldas af kommunens medel.

§2.
Att justera detta protokoll utsågos i föregående § omför-
mälde Herrar Majoren och riddaren G. Blix samt
landtbrukaren H. Persson.
Som ofvan

/A.Svedin./

Justeradt:

/Gust:Blix/
/H.Persson/

Uppläst i Fors kyrka den 26 Februari 1888 af
/E G. Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 11 februari 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105204.

Personrelationer