Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 11 december 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 11 december 1867

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunal-
stämma med Fors Socken
den 11 December 1867.

{§.1.}
Mönstrades församlingens äldre fattiga och
bestämdes understödet till dem för 6 månader
från den 1 Januari 1868 till den 1 Juli samma år,
sålunda.

1:o {Fattighuset}.
N:o 1. Förestånderskan Catharina Persdotter vanlig fattig-
kost och i månaden - 1 Rd 50 öre.
[riksdaler]
samt 1 par kängor

2. ofärdiga Brita Sofia Carlsdotter vanlig fattig-
kost och i månaden och - 1 Rd.

3. Carl Perssons Enka Brita Ersd:r vanlig fattig-
kost och i månaden och - 1 Rd.

4. Enkan Maria Lund vanlig fattig-
kost och i månaden och - 1 Rd.

5. Enkan Anna Brita Soldin vanlig fattig-
kost och i månaden och - 1 Rd

6. Maria Ersdotter,anslag till ett par {kängor}, vanlig fattig-
kost och i månaden och - 1 Rd

7. Enkan Brita Stina Lundqvist vanlig fattig-
kost och i månaden och - 2 Rd

8. mindre vetande Catharina Olsd:r från Spiksmedstorp vanlig fattig-
kost och i månaden och - 1 Rd

9. f.d. Torparen Branting med hustru, dubbel
fattigkost och i månaden - 2 Rd

10. f.d. Smeden Skog, vanlig fattigkost och i mån. - 1 Rd.

11. mindre vetande Stina Olsd:r vanlig fattigkost
och i mån. och - 1 Rd

12

2:o {Utom fattighuset}.
12. Förlamade Skräddarelärlingen Johan Oskar Flodberg
i månaden - 2 Rd.

13. Enkan Anna Brita Flodin i Lustigstugan i månaden - 2 Rd 50 öre.

14. f.d. Pigan Brita Catharina Persdotter från
Båtsmansbacken i månaden - 1 Rd 50 öre
{och ½ lispund mjöl}


15. Enkan Anna Lans på Åsby egor, i månaden - 2 Rd.

16. Pigan Maja Nord på Kohlsta egor i månaden - 2 Rd.

17. Arbetskarlen Johan Englund i Lugnet, i månaden 1 lispund mjöl.

18. Enkan Ljungberg på Socknen, hyreshjelp på halfår 3 Rd.

19. Arbetskarlen And. Anderssons i Flackersta Enka
i mån. 1 Rd
och hyreshjelp på halfår 2 Rd.

20. Sjukliga Enkan Göransson på Socknen, hyreshjelp
på halfår 6 Rd.

21. f.d. Brofogden Erik Jansson Eklund i månaden 1 lispund mjöl

22. För f.d. Smeden Skogs vid Skjulstabricka skötsel
anslogs i månaden - 1 Rd 50 öre

23. Statdrängen Erik Erikssons Enka Maria
Nyberg hos mågen Skräddaren Jonas Olsson i Tumbo,
hyreshjelp på halfår 6 Rd.

24. F.d. Brukaren Schefting vid Nytorp, i månaden 1 lispund mjöl.

25. Arbetskarlen Lars Larssons Enka på Socknen, i
månaden 1 Rd.

§ 2
Understödet till denna församlings fattiga barn
af Galléenska medlen bestämdes för 6 månader
från den 1 instundande Januari, under förut-
sättning af KyrkoRådets samtycke; och skulle
dessa barn i hvarje månad erhålla:

1:o Afl. Pigan Kajsa Lotta Larsdotters dotter
{Johanna} i Barnhemmet - 4 Rd

2:o Enkan Göranssons dotter {Mathilda} 4 Rd

3:o Afl. Lars Petter Olssons i Lilla Myran
dotter {Maria Christina}, hos modren - 3 Rd

4:o Afskedade Soldaten Kopps dotter - 3 Rd

5:o Afl. Drängen Per Erik Erssons son {Carl Erik}
hos Carl Er. Ersson i Lilla Spetby, Näshulta - 3 Rd

6:o Samma mans dotter {Sofia} hos Skräddaren
Carl Erik Larsson i Löfhult, Lijsta S:n - 4 Rd

[MARG: 10 mark]

7:o Bortflyttade hustru Hagströms dotter {Sofia} i
Barnahemmet - 4 Rd

8:o Arbetskarlen Lars Anderssons Enkas barn
i Brunnsbacken - 2 Rd
{samt hyreshjelp på halfår 6 Rd
Barnen få mat vid Skolan då de den bevista}.

9:o Afl. Drängen Gustaf Anderssons från
Hagby son {Carl Gustaf} hos Soldaten Skön
vid Granhult - 4 Rd

10:o Afl. Arbetskarlen Per Perssons på Westermarken
Enkas 2:ne söner {Johan} och {Frans} hos modren 5 Rd
{samt 4 Rd till ½ famn ved}

11:o Afl. Torparen Nils Persson vid Svartkällan
4 barn, hos modren - 6 Rd

12:o Skräddaren Anders Erikssons på Löppinge
egor 6 barn, hos honom - 4 Rd

13:o Afl Torparen Carl Erik Söderbergs i
Flugmötet 3 barn, hos modren - 5 Rd

14:o Afl. Statdrängen Per Erik Erssons i Mesta
Enkas barn, hos henne - 3 Rd

15:o Afl. Arbetskarlen Lars Fredrik Fredrikssons
på Gredby egor barn, hos modren - 2 Rd 50 öre

16:o Afl. Arbetskarlen Gustaf Höglunds i
Grindstugan barn - 2 Rd 50 öre

17:o Afl. Gesällen Tillboms efterlemnade
barn {Mathilda} och {Carl Leonard} - 3 Rd

18:o
Pigan Sofia Persdotters på Kohlsta egor barn
{Carl Erik} - 1 Rd.

19:o Bajonettsmeden Axel Löfgrens Enkas barn
i Carl Gustafs Stad 2 Rd.

20:o Pigan Anna Gustafva Gustafsdotters
den 11 sitl. Junii födda barn {Johan
August}, förskottsvis under det om
försörjningsarten processas, -

[MARG: Januari bet. 8 mark för.]

21:o förre Statdrängen Carl Johan Carlssons vid Hagby
2:ne barn - 4 Rd

[MARG: betalt till hustrun]


{§.3.}
Hos Konungens Befallningshafvande hade Ord-
föranden i Gillberga Sockens Fattigvårdsstyrelse
yrkat att Fors Socken måste förpligtas
till försörjning emottaga Pigan Anna Gustafva
Gustafsdotter, hvilken från Fors inflyttat
i Gillberga den 24 October 1866 samt den
11 sistl. Juni födt ett oäkta barn, kalladt
Johan August, varande af Sökanden upp-
gifvet att Pigan Gustafsdotter erhållit i un-
derstöd 5 Rd Rmt [riksmynt] som återsöktes.

Däri skulle den förklaring afgifvas,
att som Pigan Gustafsdotter innehaft tjenst
inom Gillberga Socken då hon kommit i behof
af fattigvård, ansågs Gillberga Socken böra
bidraga till understödet för hennes barn;
och skulle yrkas att Konungens Befallnings-
hafvande måtte bestämma till huru stor
del detta bidrag bör utgöras.

{§.4.}
Föredrogs Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den
19:de och Konungens Befallningshafvandes
ordris den 25 sistl. November, angående
vidtagande af sådana anordningar att tillfälle
till arbetsförtjenst för dem, som sakna
sådan, beredes, samt uppgift å resul-
tatet af beräknad tillgång och behof af
spannemål intill nästkommande års
skörd.

I sistnämnde afseende fann Kommu-
nalstämman att, med användande af be-
fintliga tillgångar å hafra och korn, vore
ej Sädesbrist att inom socknen befara
intill nästkommande års skörd, såvida
ej genom försäljningar tillgångarne
å spannemål förminskas.

Till understödjande af personer som
sakna arbetsförtjenst beslöts att Lin och ull
skulle inköpas och utlemnas till spinning;
samt att en Matkokningsinrättning skulle
anläggas, hvarest fattiga barn finge
mat 2:ne gånger i veckan. Hvad be-
träffar arbetsförtjenst åt mansperso-
ner, ansågs Stämman att tillfälle till
sådan icke kunde annorledes af Fors
Kommun anskaffas, än i samband med
Häradet. -

Kommunal Nämnden egde att ordna
ofvannämnda Matkokningsinrättning, samt
att bestämma, hvilka barn som finge
der hemta fri mat. - Kostnaden skulle tagas
af Socknens Galléenska medel

{§.5.}
Julkosten till de fattiga bestämdes och
för hvarje lott utgöra 20 skålpund Bröd, 10 skålpund Kött
5 skålpund Strömming och 1 Rd, och valdes Nämn-
demannen Anders Andersson i Faskunge
och Jonas Ersson i Stenby, som derför hvardera
erhålla 1 Rd att julkosten uppköpa och
utdela i lotter, som nu bestämdes till
13; och skulle dessutom uppköpas 3 lispund bröd
och 2½ lispund Kött för att utdelas till fattiga
inom Socknen, hvilka anmäla sig och äro i behof.

{§.6.}
Följande tjenstemän i Kommunen tillsattes att
tjenstgöra under år 1868:

1:o Sexmän: För Mesta Rote. Lars Jonsson i Löppinge
För Hagby Rote. Egaren till Tacktorp
För Kohlsta Rote. Erik Ersson i Kohlsta N:o 1.

2:o Fattigföreståndare: Egaren till Kråktorp.

3:o Gode män vid Landtmäteriförrättningar:
Nämndemannen Jonas Ersson i Stenby
Hemmansegaren Erik Ersson i Kohlsta.

4:o God Man för tillsyn å förmynderskap:
Herr L. F. Ståhlberg.

5:o Plogmästare:
1:sta ploglaget. Egaren till Skjulsta N:o 1.
2:dra ploglaget. Egaren till Tacktorp
3:dje ploglaget. Egaren till Gredby N:o 3.
4:de ploglaget. Jan Nilsson å Kohlsta N:o 2.
5:te ploglaget. Egaren till Faskunge
6:te ploglaget. Egaren till Lund
7:de ploglaget. Egaren till Fors Hemman.

6:o Revisorer å de Kommunala Räkenskaperna:
Herr Löjtnanten A. H. Lindhé
Werkmästaren Joh. Erik Andersson.

7:o Ombud vid Markegångssättningen:
Nämndemannen Anders Andersson i Faskunge.

8:o Ledamot i BevillningsBeredningen:
Herr L. F. Ståhlberg på Stålfors.
Suppleant: Inspectören C. J. Lundberg.

9:0 BrandstodsKomitén:
Ordförande: Inspectoren C. J. Lundberg
Ledamöter: f.d. Nämndemannen Jonas Ersson i Stenby
Fabrikören L. F. Ståhlberg
hemmanseg. Erik Ersson i Kohlsta.
Suppleant: Fabrikören C. O. Öberg
Nämndemannen And. Andersson i Faskunge.

10:o Brandrotemästare: Sexmännen i hvar
sin Rote, biträdde af Muraren Anders
Hedin i Ärna.

{§.7.}
Ordföranden tillkännagaf att Källarmästaren
Freeses Enka C. Mathilda Freese ingifvit
anmälan derom att hon åstundade hålla
nykterhetsvärdhus vid luststället Som-
marro i Fors Socken. -

{§.8.}
Reglemente för vården och förvaltningen af
Wester Rekarne Allmänning hade an-
kommit, och skulle detsamma förvaras
af Kommunal Nämndens Ordförande.

{§.9.}
Herr Baron Leijonhufvud väckte motion
att Kommunalstämman måtte ingå till Kongl.
Maj:ts Befallningshafvande med begäran att Eskilstuna Stad
måtte åläggas att draga försorg om alla
fattighjon som bo på Westermarken,
äfven de som nu äro Mantalsskrifna i
Fors Socken.

{§.10.}
Herr baron Leijonhufvud väckte äfven
motion derom att beslutas måtte, det jord-
egare är ansvarig för alla å egorna
intagna inhyseshjons och backstugusittares
utskylder till fattigvården.

/C; Bergstedt:/

Samma dag uppläst och godkandt

/Ax,K:son Leijonhufvud/
/Axel;Hj;Lindhé/
/L,F,Ståhlberg/

Uppläst i Eskilstuna kyrka Sönd. d. 15/12 1867
af /Joh. Wahlfisk./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 11 december 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105203.

Personrelationer