Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 11 februari 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 11 februari 1893

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen
utlyst Kommunalstämma
med Fors Socken i Socken-
Stugan den 11 Februari
1893.

§1.
Af de, enligt hittills gällande grunder för
väghållningsbesvärets utgörande på landet
väghållningsskyldige inom Kommunen före
togs val af ett Sockenombud att närvara
vid sammanträde inför Härads Rätten
i tingshuset i Eskilstuna Måndagen den 13
i denna månad kl. tolf på dagen för att
höras öfver, af Kommissionsländtmätaren
Therre Essén framställdt förslag till indelning
till allmänt underhåll af de ny- eller omlagda
vägsträckorna Stora Sundby - Eskilstuna och
Hyndevad - Skogstorp uti Fors, Gillberga, Lijsta
och Öija Socknar; och utsågs till sådant
ombud Herr Godsegaren S. Persson å
Lagersberg.

§2.
Af de, jemlikt §6 i Lagen af den 23 Oktober
1891, angående väghållningsbesvärets utgöran-
de på landet, väghållningsskyldige inom
Kommunen företogs val af en valman att
Måndagen den 13 i denna månad klockan
tolf på dagen i tingshuset i Eskilstuna inför
Wester - och Öster Rekarne Härads Rätt deltaga
i val af två ledamöter och ett lika antal
suppleanter i den särskilda nämnd, hvilken
det tillkommer att uppskatta, särskildt
för hvarje väghållare, årliga kostnaden för
underhållet, den tid mark är bar, af all-
män väg; och blef till sådan valman utsedd
Herr Godsegaren S. Persson å Lagersberg.

§3.
Efter från Kommunen afflyttade nämndeman
nen P. G. Andersson i Kohlsta utsågs till
God man vid Landtmäterifförrättningar.
Landtbrukaren O. Eriksson i Lundby.

§4.
Kommunalstämman beslöt gifva Kommunal
Nämnden i uppdrag att med Stämmans magt
och myndighet samt med dess befogenhet väcka
frågor om rätt mantalsskrifning samt talan
derom vederbörligen utföra hos vederbörande
myndigheter äfvensom å Stämmans vägnar af-
gifva infordrade förklaringar i alla mål af
sådan beskaffenhet.

Som ofvan
/A. Svedin./

Justeradt
/H. Persson/
/Joseph. Jonson/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 12 Febr: 1893
af /A. Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 11 februari 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105205.

Personrelationer