Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 9 april 1874

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 9 april 1874

Anmärkning

Protokoll fördt hos Kommunal
Nämnden i fors Socken den
9 April 1874

Närvarande Herr Friherre D. Hermelin
L. F. Ståhlberg
Friherre A Leijonhufvud
G Andersson i Kohlsta
P. G. Andersson i Kohlsta
A. F. Eriksson i Flacksta

Förhinder anmält för O. G. Haglund i Lundby
hvarjemte C. J. Lundberg anmältes sjuk.

{§1.}
För underhåll af 13 åriga flickan Josefina Lind-
ström skulle betalas sex /6/ Riksdaler i måna
den från och med ingången af Februari.

§.2.
I anledning af Ärila Sockens Kommunal Nämnds
hos Kongl. Maj:ts Befallningshafvande gjorda anhållan
om åläggande för Fors kommun att godtgöra
Ärila Socken kostnaderna för gossen Carl Johan
Kjellströms underhåll hos soldaten Ark beslöts
att Kommunalnämnden skulle till Ärila Socken
utbetala redan hafde kostnader, hvarjemte anhållan
skulle göras att nämnde Kjellström skulle till
Fors kommun återsändas för att der hållas till
lämpligt arbete.

{§.3}
f.d. Torparen Gustaf Persson i Råbergstorp under
Hvilsta gods skulle erhålla bostad i fattig
stugan med åtnjutande af fattigunderstöd emot
vilkor att af honom egande öfverflödiga persedlar
skulle af kommunen försäljas och influtne
medlen kommunen godtgöras.

{§4.}
Enkan Österberg i Marielund tilldelades ett
underhåll af 6 Rdr [Riksdaler] i månaden, räknadt
från den 1 April, hvadan det för 2:a qvar-
talet skulle till henne utbetalas skillna-
den mellan 18 Rdr och af henne uppburna
12,50 med 5 Rdr 50 öre Rmt [Riksmynt].

Samma dag uppläst och justeradt.
/D. Hermelin/

/L; F; Ståhlberg/
/P, G, Anderson/
/Ax, K:son Leijonhufvud/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 9 april 1874,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105172.

Personrelationer