Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 8 september 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 8 september 1900

Anmärkning

{I Sockenstugan den 8 September 1900}

Närvarande: Herrar O. Eriksson, S. Starck
J. E. Widlund C. A. Lindqvist, A J Ko-
rell, C A Borgström och under-
tecknad ordförande samt supp
leanten P. H. Dahlbom.

{§123.}
Från smidesarbetaren P. O. Forsmans
hustru Anna Katarina Carlsdotter från
Rosenfors fabrik inkommen begäran
om understöd ur Rothoffska fonden
bordlades tills vidare.

[MARG: Hustru Forman fr.
Rosenfors]

{§124.}
Hos Länsstyrelsen hade Eskilstuna
fattigvårdsstyrelse hemställt om utbe-
kommande af ersättning för Enkan
Anna Math. Holmgren tilldeladt under-
stöd 10 kronor; och skulle krafvet då
Enkan Holmgren flyttat från Nyfors i
April 1899 efter att derstädes hafva varit
bosatt flera år, godkännas samt Holm-
gren af Herrar Widlund och Lindqvist under
rättas att derest hon behöfde mera hjelp
skulle hon intagas vid fattiggården.

[MARG: Anna M. Holmgren
fr. E:tuna]

{§125.}
Föredrogs Konungens Befallningshafvan-
des utslag af den 25 sistl Augusti med åläg-
gande för Fors socken att ersätta Eskilstuna
stad för i § 118 omnämnda Enkan Anna
Maria Andersson tilldelad fattigvård, 12 kronor;
och lades utslaget till handlingarna.

[MARG: Anna Maria Andersson]
[MARG: § 47/01]

{§126}
Föredrogs Konungens Befallningshafvan-
des utslag af den 21 sistl Augusti med åläggan-
de för Fors socken att ersätta Eskilstuna stad
för i § 8 omnämnda Enkan Sofia Albertina
Forsbergs vård å stadens fattigvårdsinrättning

{I Sockenstugan den 8 September 1900.}

med en krona om dagen från och med den
12 December 1899. Med anledning häraf be-
slöts att intaga Forsberg vid Tacktorp samt,
om af med henne derstädes hållet för-
hör framginge att hon, som hon förut
uppgifvit, vistats i Kloster år 1895 - 97 öfver-
klaga utslaget.

[MARG: Sofia Albertina
Forsberg (Trasan)]

[MARG: § 73/02]

{§127.}
Föredrogs Thorshälla fattigvårdsstyrelses för-
klaring angående flickan Alma Anderssons
vård å Epidemiska sjukhuset (§101) hvaraf
framgick att hon egde hemortsrätt i Torpa
socken af Vesterås län, med anledning
hvaraf krafvet skulle rigtas mot nämnda
samhälles fattigvårdsstyrelse.

[MARG: Alma Andersson
fr (Thorshälla) Torpa]

{§128.}
I sällskap med i § 102 omnämnde smides-
arbetaren Flodqvist hade hitkommit en hustru
Brita Lina Bengtsdotter, enligt egen upp-
gift hemmahörande i Kongsbacka stad,
och som då hon visat sig mindre normal
måst vårdas i Nyfors, hvarvid för hennes
underhåll utbetalts 10 kronor, och deref-
ter intagas på fattiggården, den 5 dennes.
Med gillande af dessa åtgärder beslöt Nämn-
den att det utlagda beloppet samt kostnaden
för hennes vård vid Tacktorp, med en kro-
na om dagen, skulle utsökas af Kongs-
backa stad.

[MARG: Brita L. Bengtsdotter
från. Kongsbacka]

{§129}
Åt t. f. Fjerdingsmannen C. A. Lindqvist upp-
drogs att anhålla flickan Landin, som enl. § 179
i 1899 års protokoll har tjenst hos arrendatorn af
Stenby hemman men derifrån afvikit, samt derom underrätta hen
nes husbonde.

[MARG: Flickan Landin]

{§130}
Herr O. Eriksson åtog sig underrätta ar-

{I Sockenstugan den 8 September 1900.}

betaren A. W. Pettersson i Lötbacken att
han hade att förskaffa fullständigt prest-
och läkarebetyg för sin 10-åriga dotter, se-
nast omnämnd i § 84, då Nämnden se-
dan ville besluta huruvida plats vid
någon uppforstringsanstalt skulle sö-
kas för henne.

[MARG: Pettersson i Löflund flicka]

{§131}
På förmälan af Herr C. A Borgström
att arbetaren F. L. Nilsson i Grindstugan
N:o 7 stode utan bostad den 1 Oktober men
kunde erhålla sådan i Nyfors samhälles
gård N:o 76 om socknen garanterade
hyran, beslöt Nämnden att ordföran-
den skulle ega upprätta hyreskon-
trakt å den föreslagna lägenheten
men skulle hyran utgå endast med det
belopp Nilsson nu erhåller eller 60
kronor per år.

[MARG: F. L. Nilsson i N:o 7.]

{§132.}
Protokollet justeras nästa samman-
träde.

Som ofvan

/H. Persson/

Justeradt
/Sig, Starck./
/J, E, Widlund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 8 september 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105171.

Personrelationer