Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 9 april 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 9 april 1892

Anmärkning

{1892 den 9 April i Tingshuset}

Närvarande: Undertecknad ordförande
samt Herrar S. Persson, H. Persson,
Starck, Thorild och Jonsson.

§39.
I anledning af från ledamoten J. E. Jonsson gjord
anmälan, att Skräddaren A. G. Lundborg
från Med öfvergifvit sin hustru och sina
minderåriga barn, hvilka modren som be-
finner sig i hafvande tillstånd ej kan försör
ja, så att hon sjelf och barnen nu befinna
sig utan husrum och utan medel till
uppehälle, så att hon måst hänvända sig
till fattigvårdsStyrelsen med begäran om
understöd, hvilket ock lemnats henne med
fem Kronor, som skulle utgå af kommu-
nens kassa, beslöt nu nämnden, att hustru
Lundborg och hennes tre barn skola till
försörjning vid Tacktorp samt mannen
Lundborg äfven dithemtas.

[MARG: {A. G. Lundborg}
{till Tacktorp}]

§40
Beslöts att nämnden skall sammanträda vid
Tacktorp den 14 dennes då detta protokoll justeras

[MARG: {Sammanträde}]

Som ofvan
/A.Svedin/

justeradt.
/Joseph Jonson/
/S. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 9 april 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105173.

Personrelationer