Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 8 september 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 8 september 1894

Anmärkning

{1894 den 8 September i Sockenstugan}

N:de voro undertecknad ordförande
samt Herrar H. Persson, Starck,
Thorild, Korell, Westersson, Eriks
son och Jonson, hvaremot förfall
anmäldes för Herrar S. Persson
och J. G. Andersson.

§100
Rörande de i §§90, 91 och 93 här ofvan
afhandlade helsovårdsärenden anmälde
nu de båda utsedda Synemännen, Herrar
Westersson och Thorild, att nämnden gifna
föreskrifter blifvit iakttagna och att
Således intet vore att å angifna Ställen
anmärka.

Deremot anmäldes nu att å Fors
hemmans egor mellan jernvägslinien och
ån invid Stålfors fabrik funnes ett
upplag af orenlighet, hvarifrån Sprides
Stank, men ansågs det tillräckligt om
vederbörande ledamot Herr S. Starck
tillsäger Erik Eriksson i N:o 47, som eger
berörda upplag, att detsamma skall
öfvertäckas med jord för att hindra
Spridande af Stank.

Likaledes Skulle ledamoten Starck

{1894 den 8 September i Sockenstugan}

tillsäga vederbörande att Slask ej må
utslås från Stålfors arbetarebostäder invid
allmänna vägen

[MARG: {Helsovårdsärende}]

§101.
Uppå anmälan att från de invid Målgrens
Stugan å Fors hemmans egor belägna Svin-
hus sprides Stank till närbelägna Stålfors,
allmänna vägen och jernvägslinien beslöt
nämnden ålägga egaren af samma mark,
Eskilstuna Jern Manufaktor Aktiebolag, att,
Såvida Svinhållning fortfarande Skall på
angifna platser bedrifvas, Svinhusen Skola
före den 1 Maj nästkommande år om-
byggas i enlighet med HelsovårdsStadgans för
Stad föreskrifter, vid vite för underlåten
het härutinnan af tio Kronor.

[MARG: {Svinhus å Fors
hemmansegor}]

§102.
Inför nämnden företrädde enkan Emma
Charlotta Pettersson och anhöll om under-
Stöd medels hyreshjelp af fyra Kronor i må
naden; under den öfverläggning, Som i an-
ledning häraf uppstod yrkades, dels att
hennes framställning skulle bifallas, dels
ock att endast ett tillfälligt understöd
Skulle henne lemnas samt henne meddelas
samma beslut, Som angående denna enka
fattats, nemligen hon får vård och under-
håll å fattiggården; efter Slutad öfverlägg-
ning och framstäld proposition blef
detta senare yrkande nämndens beslut,
hvarjemte nämnden enades om att lemna
henne ett tillfälligt understöd af fem-
ton Kronor, som hon nu inför nämn-
den erhöll.

[MARG: {Emma Pettersson
understöd. 15 Kr.}]

§103
På grund af läkarebetyg, Som Styrker
behofvet af lasarettsvård hade enkan

{1894 den 8 September i Sockenstugan}

Charlotta Holmström blifvit å lasarettet in-
tagen; och beslöt nämnden gilla denna åt-
gärd samt kostnaden härför Skall utgå
af Kommunens kassa.

[MARG: {Charlotta Holmström
på lasarettet}]

§104.
Till sådan besigtningsman, som i Kongl.
Kungörelsen den 14 Juli 1893, angående vissa
åtgärder till förekommande af kolerans ut-
bredning bland rikets invånare, föreskrif-
ves, antog nämnden Medicine Lic R von
Post, boende i lägenheten Eskol, invid
Eskilstuna jernvägs Station.

[MARG: {Besigtningsman}]

§105.
I till nämnden Stäld, af frejdebetyg åtföljd
ansökning hade enkan Albertina Dahlin
anhållit om nämndens förord att få
i Sin tilltänkta handelslokal vid Johan-
neberg hålla allmänheten till afhemt-
ning till handa isdricka och läskedrycker
i partier om mindre än tio liter; då
en af de fyra sådana försäljningar, som
nämnden ansett inom Nyfors samhälle
erforderliga, numera af Sin innehafvare,
J. W. Andersson i Äppelviken, öfver-
lemnats till annan person, Som icke
lärer ha rätt till Sådan försäljning, ansåg
nämnden i anseende till den föreslagna
lokalens lämpliga läge och sökandens
lämplighet, att föreslå sådan försälj-
ning, Skäligt förorda bifall till ansök-
ningen i fråga.

[MARG: {Albertina Dahlin
om maltdrycker}]

§106
Nämnden delgafs Konungens Befall-
ningshafvandes i länet utslag den 23
Sistlidne Augusti, hvarigenom Fors
Socken blifvit ålagd ersätta Sjukvårdskost-
nad för enkan Anna Maria Andersson;

{1894 den 8 September i Sockenstugan}

och beslöt nämnden åtnöjas med det gifna
utslaget, hvilket skall bland kommunens
handlingar förvaras.

[MARG: {Anna M:a Andersson
fr. Eskilstuna}]

§107.
Nämnden delgafs fattigvårdsStyrelsens i
Sundsvall förklaring i fattigvårdsmålet
rörande metallarbetaren Carl Edvard Carls-
son, hvarom §83 i protokollet här ofvan
handlar; och Som denna fattigvårdsSty-
relse medgifvit krafvets befogenhet och er-
känt dess Skyldighet ersätta blifvande kost
nader skulle härvid få bero

[MARG: {Carl Edv. Carlsson
fr. Sundsvall}]

§108.
I och för förklarings afgifvande före-
drogs fattigvårdsStyrelsens i Torpa Socken
till Kungl. Kammar Rätten Stälda besvär
öfver Konungens Befallningshafvandes i
Södermanlands utslag den 5 Sistlidne Juli
i fattigvårdsmålet rörande pigan Maria
Lovisa Larsson och hennes barn; och Skulle
ordföranden afgifva den infordrade förkla
ringen, hvarvid hon ock Skall ega att
rådfråga jurist för frågans utredning.

[MARG: {Maria L. Larsson
fr. Torpa}]

§109
I fattigvårdsmålet rörande pigan Anna
Helena Andersson hade Konungens Befall-
ningshafvande infordrat förnyad förkla-
ring, hvilken Skulle af ordföranden af-
gifvas under erkännande af befogenhe-
ten af redan utgifna belopp.

[MARG: {Anna Hel. Andersson
fr. Eskilstuna}]

§110
Nämnden beslöt gifva ledamoten H.
Persson i uppdrag att åt Statdrängen
P. A. Alins vid Hagby Barn Hilma, Gustaf
och Mina anskaffa erforderliga kläder
och Skodon, hvarför kostnaden Skall
utgå af hundskattemedlen.

[MARG: {P. A. Alins vid
Hagby barn}]

{1894 den 8 September i Sockenstugan}

§111
Med skrifvelse af den 6 dennes hade till
nämnden ankommit utdrag af KyrkoStäm
mans protokoll för den 10 Sistlidne April
af innehåll, att Kyrkliga afgifter äfven-
som medel för folkskolans behof Skola
från Fors Socken leveraras 1/3 del den 1
Mars, 1/3 del efter andra och 1/3 del efter
tredje uppbördsstämman för året, hvil-
ket Skulle till efterrättelse antecknas.

[MARG: {Afgifter till kyrka
och Skola.}]

§112.
Med Skrifvelse af den 3 dennes, hade Drätsel
Kammaren i Eskilstuna öfverlemnat ut-
drag af dess protokoll för den 29 Sistlidne
Augusti, angående arrendeafgift för en
af enkan Carin Eriksson disponerad
lägenhet å Westermarken under anhållan
ville taga del af deri omförmälda fram-
Ställning och med yttrande deröfver till
DrätselKammaren inkomma.

Då emellertid nämnden icke till
DrätselKammaren Står i någon sådan
underordnad Ställning, Som kan för-
anleda till efterkommande af denna
anhållan, Så beslöt nämnden att förberör
da Skrifvelse icke Skall till någon nämn
dens åtgärd förandleda.

[MARG: {DrätselKammaren
om Carin Eriksson}]

§113.
Uppå framställning beslöt nämnden
att för folkskolan vid Björktorp, till
utlåning åt fattiga barn, Skall anskaf
fas fyra à fem par nya Skor jemte
några par träskor, hvarjemte de
förut anskaffade Skodonen Skola nöj-
aktigt repareras, hvarför allt kostnaden
Skall utgå af befintliga hundskatte
medel.

[MARG: {Skor åt barn}]

{1894 den 8 September i Sockenstugan}

§114.
Under anmälan att vid lägenheten Svan-
berga å Gredby egor boende arbetaren C. A.
Erikssons familj befunne Sig i Stor nöd,
emedan mannen befunne Sig borta och
hustrun vore Sjuklig beslöt nämnden
att förhållandet Skulle undersökas genom
ledamoten Eriksson, hvilken Skulle ega att
förfara efter omständigheterna

[MARG: {C. A. Eriksson
vid Gredby}]

§115.
I anledning af framstäld begäran be-
Slöt nämnden bevilja enkan Anna Kri-
stina Söderbäck vid Stenslund, hvilken
är född den 15 Juli 1826, ett underhåll
att fem Kronor i månaden att utgå
från den 1 dennes; Som bemälda enka
Synes ega hemortsrätt i Stora Malms
Socken, der hon Senast varit boende vid
Forssa bruk, Skulle bemälda kommun
lagsökas om ersättning för det Sålunda lem-
nade understödet

[MARG: {Anna Kr. Söderbäck
fr. Stora Malm}]

§116
I anledning af gjord framställning be-
Slöt nämnden bevilja Erik Eriksson
i Westermarken N:o 11, född den 10 Juli 1822,
och hans hustru, född 1924, ett under-
stöd af fyra Kronor i månaden, att
utgå från den 1 Oktober innevarande
år till och med den 1 April nästkom
mande år.

[MARG: {Erik Eriksson
fr. Westermarken}]

§117.
Som anmälan ingått att åtskilliga
af de inom kommunen varande Slagterier
icke voro i det Skick att kunde ur
helsovårdsSynpunkt godkännas, beslöt
nämnden att Syn å desamma skulle
ega rum genom nämnden, hvarefter

{1894 den 8 September i Sockenstugan}

nämnden ville fatta beslut i Saken; och
Skulle nämnden sammanträffa Tisdagen den
11 dennes kl. 3 eft. m. för Syneförrättningens
verkställande

[MARG: {Syn å Slagterier}]

Som ofvan
/A. Svedin./

Justeradt
/C. A. Thorild/
/A. J. Westersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 8 september 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105170.

Personrelationer