Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 6 november 1876

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 6 november 1876

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal Nämndens
i Fors Socken sammanträde hos Herr
Ordföranden den 6 November 1876.

Närvarande: Ordföranden Herr C. Bergstedt
vice Ordföranden Herr G,A, Svedin
Herr C.J. Lundberg i Lagersberg
Herr G. Lundqvist i Rosenholm
Herr A.G. Andersson i Kohlsta
Herr And. Andersson i Faskunge
Herr G. Haglund i Lundby
Herr P.G. Andersson i Kohlsta och
Herr A.F. Eriksson i Flacksta

{§1.}
Upprättades följande förslag till utgifts - och inkomst - Stat
för Kommunen för nästkommande år 1877.

1:o Utgifter
Till fattigvården, förslagsanslag 2200:-
Till ecclesiastika behof enligt Kyrkostämmans
beslut att utgå af Kommunalkassan 919:21.
samt 10 öre af hvarje mantalsskrifven person 80:- 999:21
Fjerdingsmanslön 100:-
Ränta och ammortering å jernvägsskulden 900:-
Skrifmaterialier och protokollsföring 100:-
Till Oförutsedda behof och betänkande af möjligen
uppkommande brist {1080:79}
Summa 5,380:-

2:o Inkomster:
A) Till fattigvården: Uttaxering
Af mantalsskrifne Personer 50 öre för man och 25 öre för qvinna 260:-
Af Inhysesmän, backstugusittare, statdrängar, handt-
verkare, jordtorpare, och andra som ej ligger
i fyrktal á 2 Kr. per p 250
samt af 13000 fyrkar á 13 öre {1690} 2,200.
B) Till andra gemensamma behof 13,000 fyrk. á 20 öre 2,600.
samt enligt Kyrkostämmans beslut, 10 öre per man-
talsskrifven person 80:-
Återstående belopp, lån af Rothoffska fonden {500}
Summa 5,380:-

{§2.}
Skräddaren Otto Lundgren från Westermarken, hvilken förr bott
vid Lagersberg, hade anhållit om understöd från Rothoffska
fonden; men som testamentsexekutor Hemning afstyrkt denna
hans begäran, samt han numera tillhör Westermarken, blef
hans begäran af Nämnden afslagen.

{§3:o}
KommunalNämnden beslöt att ett Enkan Sjöqvist vid Berga
tillfallit arf af 27 Kronor skulle af Herr Ordföranden
lyftas samt i mån af behof tilldelas förenämnde enka
i 3:ne omgångar.

{§4.}
Föredrogs Kungl. KammarRättens utslag af den 21 sistlidne juli,
hvarigenom af Nämnden sökt ersättning för till Statdrängen
P.G. Pettersson från Westermarken lemnadt understöd med
1,40 blifvit ogillad; och beslöts att låta vid det gifna Utslaget
bero.

{§5.}
I anledning af den af Eskilstuna stads Fattigvårdsstyrelse den
30 sistlidne September gjorda ansökning af återbekommande af
6 Kronor, som lemnats till understöd åt enkan Clara Christina
Hultgren beslöts att detta belopp skulle till staden återbe-
talas, alldenstund ifrågavarande hjon tillhör Fors Socken.

{§6.}
I anledning deraf att Enkan Chr. Norstedt anmält det han från och
med den 10 dennes blefve i saknad af husrum beslöts, att hon
skulle förständigas söka skaffa sig lämpligt husrum emot billig
hyra, för hvilken Nämnden i så fall skulle ansvara;

Samma dag uppläst och godkändt

/C: Bergstedt:/

/Carl Joh; Lundberg/
/A.Svedin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 6 november 1876,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105154.

Personrelationer