Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 6 februari 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 6 februari 1892

Anmärkning

{1892 den 6 Februari i Sockenstugan}

Närvarande: Undertecknad ordföran-
de samt Herrar S. Persson, H. Persson
J. G. Andersson, P. G. Andersson
Starck, Thorild, Westersson, Korell
och Söderbäck hvaremot förfall
anmäldes för Herr J. E. Jonsson

§1.
Nämnden delgafs Konungens Befallnings
hafvandes i länet utslag den 29 December
sistlidet hvarigenom Strengnäs Socken blifvit
ålagd ersätta Fors Socken kostnaden, för
pigan Sofia Björlings dotter Ida Wilhelminas
underhåll. och hade utslaget blifvit veder
parten delgifvet och skulle detsamma
till framtida kännedom och efterrättel
se förvaras.

[MARG: {Ida W:a Björling}
{fr. Strengnäs}]

§2.
I anledning deraf att förre artilleristen
Pettersson Liljenkrans framstält
begäran om understöd, beslöt nämn-
den, att han skall hänvisas till
fattiggården för åtnjutande af vård och
underhåll.

[MARG: {Pettersson Liljenkrans}]

§3.
De enligt §155 i protokollet för den
10 December sistlidet år Stensättaren
C. J. G. Lindeberg och Trädgårds-
mästaren C. A. Borgström ådömda böter,
två Kronor 50 öre för dem hvardera blefvo
denna dag till Kommunens kassa

{1892 den 6 Februari i Sockenstugan}

inlevererade med tillsammans fem
Kronor.

[MARG: {fem Kr. Böter}

§4
På grund af vederbörliga läkarebetyg hade
nedannämnda personer blifvit förpassade
till lasarettet för erhållande af sjuk-
vård, och skulle kostnaden härför
utgå af lasarettsfondens räntemedel,
nemligen:

Arbetaren Carl Adolf Asplund från Gustafs
lund, född 1860 den 28 Augusti,
Maria Molin från Westermarken N:o 10
född år 1876 och
Anna Augusta Andersson från Lorents-
berg, född den 21 September 1862
samt derjemte
pigan Anna Lovisa Isaksson från
Brödraborg, född år 1868, för hvilken
kostnaden skall återsökas af Näs
hulta socken

[MARG: {Lasarettsvård}]

§5.
På framställning af vederbörande
distriktsledamot beslöt nämnden att
hundskattemedlen skall bekostas lag-
ning af ett par skor åt Adolf Bo-
qvists i Liljefors dotter Emma född
år 1882.

[MARG: {Skor åt barn}]

§6.
Ordföranden företedde inför nämnden
räkningar utvisande att de i Sparbössan
vid fattiggården sistliden jul befint
liga medel tillsammans 17 Kronor blifvit
för hjonens räkning behörigen använ
da för hjonens förplägning.

[MARG: {Sparbössemedel}]

{1892 den 6 Februari i Sockenstugan}

§7
Nämnden delgafs i och för förklarings
afgifvande en ansökning från Fogdö
Sockens fattigvårdsStyrelse om åläggan
de för Fors Socken att ersätta lasaretts-
kostnad för pigan Maria Emanuelsdotter
från Johanneberg; men då icke ett
år förflutit från det hon bort i Decem-
ber månad år 1890 mantalsskrifvas i
Fors Socken tills hon den 7 Oktober der-
påföljande år kom i behof af fattig-
vård skulle ansökningen på denna
grund bestridas

[MARG: {Maria Emanuelsdotter}
{fr. Fogdö Socken}]

§8
Nämnden delgafs Konungens Befallnings
hafvandes i länet utslag den 21 sistlid
ne Januari, hvarigenom Eskilstuna
Stad blifvit ålagd ersätta understöd
till pigan Johanna Axelina Klang;
och som utslaget blifvit behörigen
delgifvet vederparten skulle detsamma
bland kommunalstyrelsens handlingar
förvaras.

I sammanhang härmed föredrogs ock
en af fattigvårdsStyrelsen i Eskils-
tuna gjord framställning att bemälda
Johanna Axelina Klang skulle för-
passas till Stadens fattigvårdsinrätt-
ning; men då det lemnade under-
stödet varit endast af tillfällig beskaf-
fenhet kunde denna framställning för
närvarande icke till någon nämndens
åtgärd föranleda, hvarom underrät-
telse skall till Stadens fattigvårds
Styrelse meddelas.

[MARG: {Joh:a Ax:a Klang}
{fr. Eskilstuna}]

{1892 den 6 Februari i Sockenstugan}

§9
Nämnden delgafs Konungens Befallnings
hafvandes i Södermanlands län utslag
den 21 sistlidne Januari, hvarigenom
Eskilstuna Stad blifvit ålagd ersätta
Fors Socken för understöd till Smeds-
arbetaren Casper Constantin Törnstrand;
och som utslaget blifvit behörigen
delgifvet vederparten skulle detsam-
ma bland Kommunens handlingar för
varas till framtida kännedom och iakt-
tagande;

I sammanhang härmed föredrogs ock
en af fattigvårdsStyrelsen i Eskilstuna
gjord framställning att bemälde Törn-
strand skulle förpassas till Stadens
fattigvårdsinrättning; men då de lem-
nade understöden varit endast af
tillfällig beskaffenhet kunde fram-
ställningen icke för närvarande till
någon nämndens åtgärd föranleda; hvar
om underrättelse skall till Stadens fattig-
vårdsStyrelse lemnas.

[MARG: {C. C. Törnstrand}
{fr. Eskilstuna}]

§10.
Granskades och godkändes till
betalning af Kommunens Kassa en
räkning från Eskilstuna Stads fattig-
vårdsStyrelse å hafda fattigvårdskost-
nader för fattiga personer från Fors
Socken under år 1891; och blef denna
räkning å 163 Kronor 29 öre såsom
grundande sig på laga kraftvunna
utslag lemnad utan anmärkning

[MARG: {Räkning å}
{fattigvård}]

{1892 den 6 Februari i Sockenstugan}

§11.
Som anmäldt blifvit, att Snickaren
J. R. Lindbergs i Sommarviken son
Ivar ej besöker skolan, så beslöts
nu hans intagande å fattiggården

[MARG: {Gossen Ivar Lindberg}]

§12.
Nämnden beslöt att åter samman-
träda Lördagen den 13 i denna månad
i Sockenstugan Kl. 4 eftermiddagen
för att behandla frågor om rätt
mantalsskrifning och skall då jem-
väl detta protokoll justeras.

[MARG: {Sammanträde}
och protokollet]

Som ofvan
/A. Svedin/

Den 13 Februari uppläst och godkändt
justeradt
/P, G, Andersson/
/S, Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 6 februari 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105150.

Personrelationer