Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 6 februari 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 6 februari 1897

Anmärkning

{1897 6 Febr. i Sockenstugan}

Närvarande voro
Nämndens samtlige ledamöter
förutom Herrar J. Jonson och H. Pers-
son med godkändt förfall

§1.
Nämnden godkände Ordförandens åtgärd
att hafva lemnat ansvarsförbindelse för
lasarettsvården af arb. And. Petter Dahlgren
från Dunker, hvilken vid tillfälligt be-
sök hos anförvandter härstädes genom iråkad
olyckshändelse enligt företedt läkarebetyg
kommit i behof af sådan vård, för hvil-
ken kostnaden skulle återsökas af
Dunkers socken, der bemälde Dahlgren
lär ega hemortsrätt.

[MARG: {And. Petter Dahlgren
fr. Dunker}
7/2]

§2.
Föredrogs för förklarings afgifvande hand-
lingar, rörande Stockholms stads fordran
för skjuts till Epidemiskt sjukhus derstädes
af flickan Hilma Cecilia Andersson
hvilken enligt bifogadt prestbetyg afflyttat
från Nyfors till Stockholm den 21/1 1895; och
lofvade distriktsledamoten Herr C. Ax. Borgström
att, innan förklaring afgåfves, i bemälda
flickas senaste bostad i Nyfors, göra sig
närmare underrättad, i händelse sådana
förhållanden skulle yppa sig, hvilka möjligen
kunna hafva något inflytande på målet

[MARG: {Hilma Cicilia Andersson}
29/1 28/1-12/2]

§3.
Föredrogs inför Nämnden Länsstyrelsens
utslag, hvarigenom Fors socken förpligtas
ersätta Eskilstuna stad blifvande lasa-
rettskostnader för f. hushållerskan Hilma
Gillerström äfvensom med 75 öre per dag
för hvardera af hennes två barn;
något definitift beslut om dessa barns
vård fattades icke nu utan uppdrogs

{1897 6 Febr. i Sockenstugan}

åt fjerdingsman C. A. Thorild samt Ordf.
att efter vidtal med modren å lasarettet
i förevande fall handla med full befo-
genhet och efter sig företeende omstän-
digheter.

[MARG: {Hilma Gillerström}
Lindblad]

§4.
Till Ordf. öfverlemnades socknen tillkom-
mande hyra för huset N:o 44 Westermarken
för 1896 års sista fem månader, femton
kronor, af ledamoten v. Ordf. Herr S. Starck,
som i sammanhang härmed anmälde,
att vid bemälde lägenhet saknades nödigt af-
träde, som hade till följd otillbörligt
snusk och orenlighet, hvarför Nämnden
uppdrog åt Herr S. Starck att gå i för-
fattning om berörde olägenhets afhjelpan-
de, för hvilket kostnaden skulle utgå
ur kommunens kassa.

[MARG: {15 kr. hyra för
W.marken N:o 44}]

§5
Uppå anmälan af vederbörande distrikts
ledamot, att f. drängen A. Skoglund, hvilken, om-
talad i §98 förlidet år, efter genomgången svårare
operation å lasarettet blifven krympling, genom
benäget tillmötesgående erhållit arbetsanställning
vid Tunafors fabrik, åter måst intagas å
lasarettet; men som han endast en kort tid varit
frisk och kunnat arbeta och derför ej kunde
bekosta sin lasarettsvård, beslöt Nämnden
uppå framställning från bemälde fabrik,
att kommunen måtte åtaga sig halfva
lasarettskosten, då fabriken godhetsfullt
ville bekosta andra hälften.

[MARG: {Skoglund
lasarett}]

§6
Uppå framställning af vederbörande
distriktsledamot Herr G. Larsson att,
enär hans distrikt vore både folkrikt
och svårskött samt då dessutom den nytillträdande

{1897 6 Febr. i Sockenstugan}

ledamoten Herr C. Ax. Borgström,
hvilken nu helsades välkommen
inom nämnden, sjelf vore bosatt
inom distriktet, bemälde distrikt
måtte fördelas sålunda, att Som-
marrogatan blefve skiljelinien och
att Herr G. Larssons distrikt hädanefter
blefve den norr om bemälde gata
liggande delen, då den söder om
samma gata belägna delen jemte
Fridhem skulle tillfalla Herr C.
A. Borgström; och beslöt Nämnden
lemna sitt bifall till en sådan di-
striktets fördelning

[MARG: {Distriktsindeln}]

Som ofvan
/S. Persson/

Justeradt
/Sig; Starck/
/O Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 6 februari 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105149.

Personrelationer