Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 6 juli 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 6 juli 1889

Anmärkning

{1889 den 6 Juli}

Närvarande: Undertecknad ordförande
samt Herrar S. Persson, H. Persson
och suppleanten C. A Thorild

§73.
Uppå anmälan beslöt nämnden förelägga
Gelbgjutaren A. F. Thorsell såsom egare till
egendomen Klippan å Drakenskiöldska
åkern att inom åtta dagar efter af detta be-
slut erhållen del hafva låtit bortföra orenlig
het ur latrinkistan och rengöra densamma,
att derefter under den varma årstiden låta
blanda latrin och orenlighet med kalk eller
annat ämne i tillräcklig mängd för att hindra spridan
det af stank samt att ofta låta tömma
uppsamlingskistan vid vite för underlåten
het att fullgöra någon af nu gifna föreskrif-
ter af tio Kronor.

[MARG: {Helsovård
Klippan}]

§74.
Uppå anmälan beslöt nämnden förelägga
Gårdsegaren C. E. Pettersson såsom egare till
Lorentsberg N:o 1 å Drakensköldska åkern att
inom åtta dagar efter af detta beslut erhållen
del hafva låtit bortföra orenlighet ur latrin-
kistan och rengöra densamma, att derefter
under den varma årstiden låta blanda latrin
och orenlighet med kalk eller annat ämne
i tillräcklig mängd för att hindra spri
det af stank samt att ofta låta tömma
uppsamlingskistan vid vite för underlå-
tenhet att fullgöra någondera af
nämndens nu gifna föreskrifter af
tio Kronor

[MARG: {Helsovård
Lorentsberg}]

{1889 den 6 Juli}

§75.
Som latrinlåren vid Sommarviken be-
finnes otät, så att orenlighet utrinner och
nedtränger i marken förorsakande stank
och till fara för allmänna helsotillståndet
beslöt nämnden förelägga egaren af nämnda
lägenhet, hemmansegaren C. E. Carlsson i
Skensta, att inom fjorton dagar efter af detta
beslut erhållen del hafva låtit utbyta nu
varande latrinlåren mot lätthandterliga
tunnor, hvilka skola platseras på fast under
lag eller botten; skolande dessa kärl under
den varma årstiden kalkas samt tömmas
innan desamma blifva öfverfulla vid vite
för underlåtenhet att fullgöra någon af
nämndens nu gifna föreskrifter af tio
Kronor.

[MARG: {Helsovård
Sommarviken}]

§76.
Beslöts att detta protokoll skall justeras
vid nämndens nästa sammanträde

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A. Svedin./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 6 juli 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105151.

Personrelationer