Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 6 april 1876

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 6 april 1876

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommunal Nämn-
dens i Fors Socken sammanträde i socken-
stugan den 6 April 1876.

Närvarande: Ordföranden Herr C. U. Bergstedt
vice Ordföranden Herr G. A. Svedin samt
Herr P. G. Andersson i Kohlsta,
Herr A. G. Andersson i Kohlsta,
Herr A. Andersson i Faskunge,
Herr G. Haglund i Lundby
Herr G. Lundqvist i Rosenholm.
Herr C. J. Lundberg i Lagersberg.

{§1.}
KommunalNämnden beslöt att förorda bifall till den af Enkefru
M. Fréese hos Konungens Befallningshafvande gjorda ansökning att
vid Sommarluststället Sommarro i Fors Socken få under instun-
dande sommarmånader idka värdshusrörelse med utskänk-
ning af spirituösa drycker på sätt ansökningen innehåller; dock med
skyldighet för sökanden att under nu pågående jernvägsarbete
hålla polisbetjening på egen bekostnad för ordningens upprätt-
hållande; mot detta föreslagna vilkor anmäldes resevvation af G. A. Svedin,
som ansåg gällande författning innehålla erforderliga föreskrif-
ter i detta hänseende och derjemte öfverskridande Nämndens befo-
genhet.

{§2.}
Från DrätselKammaren i Eskilstuna hade ankommit anmä-
lan, att fattighjonet Lars Ersson i L:a Lugnet föröfvat åverkan
å skogen till Stadens hemman Flackersta, der han äfven tillgripet
utsynadt virke; och anhöll Drätselkammaren, att sagde Lars
Ersson måtte härför af Nämnden erhålla varning, hvilken
Ordföranden redan tilldelad honom.

{§3}
Eskilstuna stads Fattigvårdsstyrelse till Konungens Befallningshaf-
vande ställda förklaringar, hvarigenom Staden åtager sig vården
om G. E. Westergrens barn och C. E. Holmströms Enka före-
drogs hvarigenom dessa fattighjon numera tillhöra staden, och
de för dem under detta år utgifna understödsbelopp åter
betaldes till Fors Socken.

{§4.}
Föredrogs Eskilstuna stads fattigvårdsstyrelses skrifvelse den 22 Febru-
ari med öfverlemnade af 400 Kronor, utgörande 1875 års särskil-
da afgift från Westermarken för enligt företedt mantalslängds-
utdrag, derstädes befintliga 80 matlag m. m.; hvilket skulle i
protokollet intagas.

{§5}
Som Arbetskarlen P. G. Pettersson från Westermarken, hvars hustru
åtnjutit understöd af Kommunen, numera är frisk och innehar
tjenst vid Hagby, så beslöt Nämnden att det understöd, som
hans hustru åtnjutit, skulle indragas, samt hon hänvisas
till sin man att erhålla försörjning.

{§6.}
Förre Muraren L. G. Wink instälde sig och anhöll att bli intagen
i fattighuset, hvilket dock af Nämnden afslogs; deremot beslöt
Nämnden att Wink skulle söka anskaffa sig husrum, då hyres-
ersättningen till 5 Kronor i qvartalet skulle gäldas af Fors Kommun.

Samma dag Uppläst och godkändt betyga:
/C; Bergstedt:/
/G, A. Svedin./
/G; Lundqvist/
/P, G, Anderson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 6 april 1876,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105148.

Personrelationer