Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 5 november 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 5 november 1898

Anmärkning

{1898 5 Nov. i Sockenstugan}

Närvarande voro
samtlige Nämndens
ledamöter utom
Herr J. Jonson med
anmäldt och godkändt
förfall

§159
Upplästes Kon. Befallnings-
hafvandes utslag, hvarigenom Fors
socken ålägges ersätta Stockholms
Stads fattigvårdsnämnd med fyra
Kronor för transport till epidemiskt
sjukhus af Sliparen Oskar Pet-
terssons 4 åriga dotter Adina Oska-
rina den 6:te sistl April.

[MARG: {Adina Oskarina}
{Pettersson Utslag}]

§160
Upplästes Länsstyrelsens utslag
hvarigenom Fors socken, enligt
dess fattigvårdsstyrelses medgifvande,
förpligtas ersätta Klosters socken
för utgifven fattigvård i form af lasa-
rettsvård m. m. till enkan Holmström

[MARG: {Enkan Charlotta}
{Holmström}]
{Utslag}]

§161
Föredrogs Kongl. Kammar
rättens utslag, hvarigenom Heds
socken ålägges ersätta Fors socken
utgifven fattigvård för sinnes-
svaga Emma Ljungqvist
och skulle utslaget bland kom-
öfvriga handlingar förvaras

[MARG: {Emma Ljungqvist}
{Utslag}]

§162
Föredrogs för förklarings af-
gifvande handlingar i målet
rörande Thorshälla landsförsam-
lings kraf mot Fors socken
för utgifven och blifvande
fattigvårdskostnad för f. drän-

{1898 5 Nov. i Sockenstugan}

gen W. Pettersson med familj; och
skulle Ordf. en sådan för-
klaring aflemna.

[MARG: {f. dräng W. Pettersson}
{fr. Brunnsta}

§163.
Ordf. upplyste inför Nämnden
att han på grund af veder-
börande distriktsledamots derom
gjorda framställning å härva-
rande lasarett föranstaltat en
plats samt utfärdat ansvars-
förbindelse för lasarettskost
nadernas gäldande för ogifta Hulda
Maria Lindgren, hvilken enl.
företedt läkarebetyg styrkt sitt
behof af dylik vård; och beslöt
Nämnden med gillande af förberörda
åtgärd, att kostnaderna, som
bemälde qvinna hvarken sjelf
eller genom andra förmådde
gälda, skulle utgå ur kommu-
nens kassa men återsökas
af Eskilstuna stad, der hon
synes ega hemortsrätt.

[MARG: {Hulda Maria Lindgren}
{från Eskilstuna}]

§164
Inför Nämnden anmälde
vederbörande distriktsledamot
Herr S. Starck, att f. arb. Fredrik
Lundström, 76 år gammal, från
Westermarken 14 anhållit om att
få bli intagen för vård och underhåll
vid Tacktorp, enär hans son A. F Lundström
på grund af dyra lefnads kostnader
och talrik familj ej längre ansåg
sig böra eller kunna försörja
honom; och beslöt Nämnden
villfara bemälda Lundströms
anhållan

[MARG: {Frdr. Lundström}
{fr Westermarken}]

{1898 5 Nov. i Sockenstugan}

§165
Herr C, A. Thorild och S. Starck
redogjorde nu inför Nämnden
för sitt jemlikt § 149 härofvan
lemnade uppdrag att hålla s. k. efter-
besigtning med anledning af Nämn-
dens helsovårdssyn den 18 sistl Maj och
anmäldes nu de uraktlåtenheter att
fullgöra Nämndens vid bemälde
syn gjorda ålägganden, hvartill i syn-
nerhet Fabrikör E Åselius låtit kom-
ma sig till last; och uppdrog Nämnden
åt Herr C. A. Thorild att anmoda
länsman K. Pettersson anställa
laga åtal mot vederbörande här-
utinnan försumlige.

[MARG: {Efterbesigtning}
{Helsovårdssyn}]

§166.
I till Nämnden stäld och af
frejdebetyg åtföljd ansökan, hade
handl. Frans Ludvig Haglund från
lägenheten Brödraborg i Nyfors af Fors
församling anhållit om Nämndens
förord till att i bemälde lägenhet
få försälja svagdricka i mindre
partier en Tio liter; och beslöt
Nämnden att med hänsyn såväl
till platsens passande läge som sökandens
lämlighet för denna försäljning
lemna sitt förord till ansökan
i fråga.

[MARG: {Svagdricksförsäljning}
{F. L. Haglund}]

§167
I af frejdebetyg åtföljd och till
Nämnden ställd ansökan hade
handl Gustaf Persson Landberg från
gården N:o 115 vid Drakenskjöldsgatan
i Nyfors af Fors socken anhållit
om Nämndens förord till att

{1898 5 Nov. i Sockenstugan}

i samband med sin handels-
rörelse å bemälde ställe få för
af hemtning från stället till-
allmänheten försälja svagdricka
i mindre partier än Tio liter
och beslöt Nämnden att, enär
läget vore passande samt sökande
vore lämplig för ifrågavarande
försäljning, lemna sitt förord
till förenämnde ansökan.

[MARG: {Svagdricksförsäljning}
{G. P. Landberg}

§168.
I till Nämnden ställd och af
frejdebetyg åtföljd ansökan hade
Mathållerskan Augusta Ohlsson
från gården N:o 27 vid Sommarrogatan
och Bergsgatan i Nyfors af Fors
församling anhållit om Nämn-
dens förord till att i bemälde
gård få för afhemtning salu-
hålla svagdricka i mindre
partier än Tio liter; och beslöt
Nämnden med hänsyn såväl
till platsens passande läge som
sökandens lämplighet för berörde
försäljning att lemna sett förord
till ansökan ifråga.

[MARG: {Svagdricksförsäljning}
{Augusta Olsson}]

§169
Protokollet skulle justeras vid
nästa sammanträde

Som ofvan
/S. Persson/

Justeradt
/Sig; Starck./
/O, Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 5 november 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105145.

Personrelationer