Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 5 november 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 5 november 1896

Anmärkning

{1896 5 Nov. i Sockenstugan}

Närvarande voro samt-
lige Nämndens ledamöter
utom Herr J, Jonson med
godkändt förfall.

§134
I anledning af vid Tacktorp bland
hjonen utbruten nervfebersjukdom
hade nu Nämnden blifvit samman
kallad för att besluta öfver vid-
tagande af nödiga åtgärder, och be-
slöt Nämnden, sedan Ordf. redogjort
för sitt rådgörande härutinnan
med vederbörande läkare, hvilken
vid sjukdomens utbrott blifvit till-
kallad och sig inställt vid Tacktorp,
att de sjuke ej lämpligen borde bort-
forslas till epidemiska sjukhuset
utan få qvarstanna och vårdas
vid inrättningen, der de isolerats äfvensom-
iöfrigt behandlas enligt läkarens
föreskrifter hvarjemte Nämnden be-
slöt, att lämpligt biträde vid sjuk-
skötseln måtte dit anskaffas
under den pågående sjukdomen.

[MARG: {Nervfeber vid }
{Tacktorp}]

§135
Nämnden beslöt att ogifta Johanna
Pettersson, senast omtalad i § 130
harofvan, som, då hon ej erhållit den
i sagda § nämnda platsen, fortfaran-
de vore urståndsatt att sig försörja, skulle
erhålla tillsvidare ett tillfälligt under-
stöd af fyra Kronor i månaden att
utgå ur kommunens kassa och
skulle Nämnden framdeles vidare
besluta.

[MARG: {Josefina Pettersson}]

§136
Upplästes Kon. Befallningshafvandes

{1896 5 Nov. i Sockenstugan}

utslag, hvarigenom Fors socken ålagts
ersätta Eskilstuna stad med tretton
Kronor 50 öre utgifven fattigvård af smi-
desarbetaren Frans Oscar Pettersson.

[MARG: {Frans Oscar Pettersson}]

§137
Nämnden beslöt att aflidne sol-
dat Fricks enka från Åsby såsom va-
rande oförmögen att försörja sig och
sina minderåriga barn skulle uppå
derom framstäld begäran få intagas
vid Tacktorp.

[MARG: {Fricks enka till}
{Tacktorp}]

§138
Upplästes inför Nämnden en från
Tingshusstyrelsens ordf. inkommen skrif-
velse att för tingshuskassans behof
skulle uttaxeras för år 1897 2 öre
för fastighetsfyrk och 0,5 öre för inkomst
fyrk.

[MARG: {Tingshusmedels}
{utdebitering}]

§139
Nämnden godkände vederbörande distriktsledamot
Herr C. Lindqvists åtgärd att hafva till enkan
Pettersson i Ekslund utgifvit för ved fem Kr. 25 öre
som nu erlades, samt uppdrog åt bemälde leda-
mot att åt hennes i skolgång varande gosse
anskaffa kläder, hvarför kostnaden skulle
utgå ur hundskattemedlen

[MARG: {Enkan Pettersson}
{i Ekslund 5,25}]

§140
Nämnden beslöt befullmäktiga sin ordf.
S. Persson å Lagersberg att vid alla kommunal- och
kyrkostämmor, prestval och andra allmänna samman-
träden föra talan och utöfva rösträtt för den under
kommunalnämndens förvaltning stående fattiggården
Tacktorp.

[MARG: {Rösträtt för}
{Tacktorp}]

§141
Beslöts att detta protokoll skulle justeras inst.
Lördag den 7 dennes af Herrar S. Starck och H. Persson

[MARG: {Protokoll}]

Som ofvan
/S. Persson/

Justeradt /H. Persson/
/Sig Starck/.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 5 november 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105144.

Personrelationer