Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 5 april 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 5 april 1890

Anmärkning

{1890 den 5 April}

Närvarande: Undertecknad ordföran-
de samt Herrar S. Persson, H. Persson
J. G. Andersson, P. G. Andersson, A. J.
Korell och C. A. Thorild.

§42.
Beslöts att påskpengar skall utdelas till
8 hjon i fattighuset med 1 Kronor 50 öre till
hvarje, eller tillsammans tolf Kronor.

[MARG: {Påskpengar}]

§43.
Ett till enkan Sofia Åberg den 20 sistlidne
Mars utgifvet understöd af tre (3) Kronor
skulle utgå af Kommunens Kassa.

[MARG: {Sofia Åberg}]

§44
En i fattighuset befintlig, obehöflig säng
skulle få försäljas för fem Kronor.

[MARG: {Influtit fem Kr}]

§45.
I och för förklarings afgifvande föredrogs
fattigvårdsStyrelsens i Eskilstuna ansökning
om utbekommande af ett understöd af åtta
Kronor som den 6 sistlidne Februari lemnats
enkan Kristina Maria Sundqvist; och beslöt
nämnden lemna ordföranden i uppdrag att
i afgifvande förklaring bestrida bifall till
ansökningen.

[MARG: {Kristina M:a Sundqvist}]

§46.
Pigan Elin Josefina Larsson från Sandbäcken
hade måst till vård intagas å Eskilstuna la-
sarett, och då hon saknade egna medel samt vård
och underhåll af annan hade ordföranden
utfärdat ansvarsförbindelse för kostnaden;
men då pigan Larsson eger hemortsrätt inom
Wallby Socken, så skulle ansökning göras, att

{1890 den 5 April}

nämnda kommun måtte tillförbindas ersätta
blifvande kostnad.

[MARG: {Elin Josefina Larsson
Wallby Socken}

§47.
Från Prosten A. Sjöholm hade ankommit
en skrifvelse med förfrågan om Kommunal-
Nämnden vore villig bidraga med något kontant
understöd till i fattighuset intagna Brita Sofia
Carlsdotter på det hon måtte slippa flytta till
den nya fattiggården Tacktorp; och var der-
vid fogad en af Brita Sofia Carlsdotter till
Skol Rådet i Eskilstuna stäld ansökning om,
ett årligt underhåll af 100 Kronor såsom något
slags belöning för den verksamhet hon under
loppet af många år utöfvat såsom småskole-
lärarinna inom Staden; nämnden beslöt
såsom svar härå meddela, att om nämnda
Carlsdotter kan på annat sätt och med det bi-
drag, som hittills till henne utgått med 4 Kronor
50 öre i månaden, sig försörja, nämnden vill
åtminstone till vidare låta nämn-
da belopp komma henne till godo.

[MARG: {Prosten Sjöholm
om Sofia Carlsdotter}]

§48.
Sliparen Johan Erik Eriksson från Eskils
tuna N:o 399 hade med företeende af prest-
och läkarebetyg om obotlig sjukdom an-
hållit om gratial från Rothoffska Fonden,
hvartill han på grund af testamentet vore
berättigad; och beslöt nämnden, att han
skall åtnjuta ett årligt understöd af
femtio Kronor att utgå från den 1:a i
denna månad, så att ordföranden skall till
honom för årets 2:a qvartal utbetala

{1890 den 5 April}

ett belopp af 12 Kronor 50 öre.

[MARG: {Slip J. E. Eriksson
Rothoffska Fonden}]

§49.
På grund af vunna upplysningar om enkan
Lundins arbetsförtjenst beslöts att underhål
let till henne skall tills vidare upphöra; och
hvad angår enkan Carolina Hallquist erhöll leda-
moten S. Persson i uppdrag att undersöka
hennes ställning och derom lemna underrättel-
se till ordföranden, hvarefter vidare skall i
Saken beslutas.

[MARG: {Indragning af underhåll}]

§50.
Nämnden delgafs Konungens Befallningshaf-
vandes i Södermanlands län utslag den
28 sistlidne Mars, hvarigenom Eskilstuna
Stad blifvit ålagd ersätta kostnaden för Slipa
ren Johan Albert Forsbergs vård å lasarettet
med 18 Kronor 45 öre; och beslöts att ut-
slaget skall delgifvas Eskilstuna Stads fattig
vårdsStyrelse och derefter bland Kommunens
handligar förvaras

[MARG: {J A. Forsberg
Eskilstuna}]

§51
Af Herr S. Persson väcktes förslag derom, att
den s. k. höstuppbörden af prestutskylder
måtte upphöra, samt denna uppbörd sam-
manslås med Kommunaluppbörden att
uppbäras vid första Stämman och beslöt
nämnden, att framställning härom Skall
till Stämman göras samt för öfrigt på
det sätt som i § 7 i protokollet för den
22 Februari 1888 finnes angifvet.

[MARG: {Prestuppbörden}]

§52
Protokollet för nästföregående samman-

{1890 den 5 April}

träde upplästes och justerades, hvarjemte be-
slöts, att dagens protokoll skall Lördagen
den 12 dennes justeras af Herrar C A. Thorild
och P. G. Andersson.

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A. Svedin/

Justeradt den 26 April 1890
/C. A. Thorild/
/P, G, Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 5 april 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105140.

Personrelationer