Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 4 september 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 4 september 1873

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal-
nämnden i Fors socken den
4 September 1873.

Närvarande: Herr Friherre D. Hermelin
Herr Friherre A K:son Leijonhufvud
Herr Gust. Andersson i Kohlsta
Herr Fabrikör L. F. Ståhlberg
Herr C. J. Lundberg på Lagersberg.
Herr A. F. Eriksson i Flacksta.

Fjerdningsman P. G. Andersson lät anmäla förhinder.

{§.1.}
Nämnden delgafs Kongl. Maj:ts genom Nådigt
Bref den 25 nästlidne Juli meddelande beslut, hvarigenom
godkännande lemnats å Fors´Kommunalstämmas
beslut att upplåna 15000 rd [riksdaler] till liquiderande
af aktier i Oxelösund- Flens- Westmanlands jernväg,
dock med vilkor, att detta lån, der å ränta ej får
utgöra mera än sex för hundra om året, skall
genom årlig amortering återbetalas under en tid,
ej öfverstigande 40 år från lånets uptagande, och
att hvad utöfver befintliga tillgångar erfordras
för utgörande af annuniteten å lånet, skall i stadgad
ordning på Kommunens skattskyldiga medlemmar
att axeras.

{§.2.}
Det styrktes med betyg af Herrar Doktorn J. F.
Ihrman och Kyrkoherden, Hofpredikanten J. A.
Ullgren att gossen { Carl Erik, } född den 2 Juli
1864, af föräldrarna Arbetskarlen Erik Gustafsson
och hans hustru Catharina Sofia Persdotter, är
mindre vetande och saknade hos föräldrarne,
hvilka bo i Eskilstuna Stad sedan Oktober
månad förlidet år, den omvårdnad, som hans
bedröfliga själstillstånd påkallar; och som
från Staden hemställan blifvit gjord derom, att
Fors socken måtte på det sättet draga försorg
om nämnda gosse, att han får erfordelig
vård å någon idiot-anstalt; samt Nämnden
fann att gossens föräldrar ännu ej förvärfvat
hemortsrätt i Eskilstuna Stad, utan hade
densamma ännu i Fors´socken, derifrån flytt-
ningen skett; så beslöts att Fors Kommun
skulle till erfoderlig vård emottaga den ifrå-
gavarande gossen; och skulle socknen söka
få honom intagen på idiot-anstalten vid
Strömsholm.

{§.3.}
Nämndeledamoten Haglund på Lundby, hvilken
utan änmäldt förfall uteblifvit från Nämndens
sammanträde, pliktar derför 2 rd
till Kommunens kassa.

Samma dag uppläst och justeradt.

/D, Hermelin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 4 september 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105139.

Personrelationer