Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 4 september 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 4 september 1893

Anmärkning

{1893 den 4 September i Sockenstugan}

Närvarande: Undertecknad ordfö-
rande samt Herrar, S. Persson,
H. Persson, Starck, Thorild, Westersson
Ericsson och Söderbäck, hvaremot
J.G. Andersson anmäldes vara
af sjukdom hindrad och Herrar
Jonsson och Korell uteblefvo utan
anmäldt förfall.

§149.
Vid ånyo företagen behandling af
det i §138 i protokollet här ofvan
afhandlade ärende om verktygsarbetaren
J.A. Bengtsbergs hustru Mathilda
anmäldes, att hon af sin man, nu
i Arboga, erhållit ett bidrag af fem
Kronor, samt att hon trodde sig utan
fattigvårdsbidrag kunna försörja
Sig och sina barn; vid hvilket
förhållande Styrelsen skulle låta
vid saken tills vidare bero.

[MARG:{J.A. Bengtsbergs hustru}]

§150.
Vid ånyo företagen behandling
af de i §§ 141 - 148 afhandlade ärenden
om personer, som underlåtit vaccinera
sina barn, Styrktes nu af vederbö-
rande vaccinationsföreståndare,
att sådan vaccination egt rum,
hvadan vidare åtgärd från Styrelsens
sida ej erfordras.

[MARG:{Om vaccination}]

§151.
Nämnden beslöt att Kommunens fordran
i Skomakaren C.E. Aldins vid Stjern-
holm konkurs skulle vederbörligen
bevakas med yrkand om förmånsrätt.

[MARG:{C.E. Aldins
utskylder}]

{1893 den 4 September i Sockenstugan}

§152.
I anledning af gjord framställning derom,
att hustru Amanda Charlotta Anderssons
i Björktorp son Carl Ludvig, född den
26 December 1887, måtte beredas vård å
anstalt för sinnesslöa barn, beslöt nu
nämnden gifva ordföranden i uppdrag
att göra ansökning om bemälde gosses
intagande å idiotanstalten i Strengnäs
samt att derför å Kommunens vägnar
utfärda ansvarsförbindelse; i händelse
af bifall till ansökningen skall äfven
för honom anskaffas nödig utrust-
ning, derom i så fall ledamöten Herr
Westersson skall ega gå i författning.

[Marg:{Carl Ludv. Andersson
på idiotanstalt}]

§153.
Uppå gjord framställning beslöt
nämnden gilla ordförandens åtgärd
att för Augusta Olsson från Svartkällan,
nu boende i Eskilstuna , utfärda an-
svarsförbindelse för hennes vårdan
de å lasarettet härstädes på Kom-
munens bekostnad.

[MARG:{Augusta Olsson
lasarettsvård}]

§154.
Nämnden delgafs Öfverståthållare
embetets utslag af den 15 Sistlidne
Augusti, hvarigenom Stockholms kom-
mun blifvit ålagd ersätta fattigvårds
kostnad för Smedsarbetaren Johan
Erik Segelström och hans familj;
deri inbegripet kostnaden för hans
vistande vid fattiggården, äfvensom
medicin för honom, och lösen för
ofvanberörda utslag.

[MARG:{Johan Er. Segelström
fr. Stockholm}]

{1893 den 4 September i Sockenstugan}

§155.
Nämnden delgafs Konungens befallnings-
hafvandes i Södermanlands län utslag
den 23 i Sistlidne Augusti, hvarigenom
Eskilstuna Stad blifvit ålagd er-
sätta Fors Socken fattigvårdskostnad
för numera aflidna Hedda Sofia
Sundmark; och beslöts att ut-
slaget skall till framtida känne-
dom och efterrättelse förvaras.

[MARG:{Hedda Sofia Sundmark
fr. Eskilstuna}]

§156.
I anledning deraf, att fattigvårds
Styrelsen i Eskilstuna i afgifven
förklaring rörande Anna Bern-
hardina Strömberg endast till
en del erkänt krafvets befogen-
het, skulle ordföranden i afgifan-
de påminnelser yrka fullstän-
digt bifall till de i ansökningen
framstälda påståenden.

[MARG:{Anna Bernh. Strömberg
fr. Eskilstuna}]

Som ofvan

/A. Svedin/

Justeradt

/Sig. Starck/
/F.T. Söderbäck/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 4 september 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105138.

Personrelationer