Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 4 oktober 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 4 oktober 1873

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunalnämn-
den i Fors socken den 4 Oktober 1873.

Närvarande: Herr Friherre D. Hermelin
Herr L. F. Ståhlberg
Herr P. G. Andersson i Kohlsta
Herr A. F. Eriksson i Flacksta
Herr Gustaf Andersson i Kohlsta
Herr Haglund, Flackersta

Herr Friherre Leijonhufvud och Herr C. J. Lundberg hade
anmält förhinder.

{§.1.}
Herr Ordföranden tillkännagaf att den i protokollet för
den 4 sistlidne September, §2., omnämnda Arbetskarlen
Erik Gustafssons mindre vetande son {Carl Erik} icke kunde
blifva intagen i Tysta Skolan vid Strömsholm för
ringare betalning än 200 rd [Riksdaler] om året, så
församlingen skulle kläda honom, eller ock 250 rd
om året, då kläderne bestås derstädes.

Efter öfverläggning härom beslutades att
gossen skulle afsändas till Tysta Skolan på
vilkor att socknen betalar 250 rd om året
i ett för allt.

Samma dag uppläst och justeradt:
/D. Hermelin/

/L; F; Ståhlberg/

{§.2.}
Lars Larssons hustru från Sofielund skulle
intagas i fattighuset och derstädes erhålla
understöd lika de öfriga hjonen.

I följd häraf erhåller Lars Larsson för
sig sjelf från den tiden 1 rd 50 öre i månaden.

Som ofvan
/D. Hermelin/

/L; F; Ståhlberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 4 oktober 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105137.

Personrelationer