Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 4 mars 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 4 mars 1899

Anmärkning

{I Prestgården den 4. Mars 1899.}

Närvarande: Nämndens samtlige ledamö-
ter förutom Herr C. A, Chorell,
utan anmäldt förfall

{§24.}
För Nämnden företrädde arbetaren
Norén-Cederbrands hustru, tillika med
sin man bosatt i Drakenskjöldska åkern
N:o 103 i Nyfors dit de förliden höst in-
flyttat från Karlslund N:o 2 i Klosters soc-
ken, och anhöll om lasarettsvård för ma-
karnes af ögonsjukdom lidande son Bror
Axel Cederbrand, född den 9 September
1889. Som emellertid mannen är anstäld
hos Låsfabriksaktiebolaget E. A. Naesman & C:o
i Eskilstuna och utredning om sonens sjuk-
dom saknades, kunde Nämnden för när-
varande intet åt saken åtgöra, utan
hänvisades sökanden att hos Lasarettslä-
karen D:r Alm begära upplysning om
hvad som vore för sonens vård nödvän-
digt, då Nämnden derefter ville besluta
i ärendet.

[MARG: Bror Ax. Cederbrand]

{§25.}
Såsom begrafningshjelp för aflidna En-
kan Brita Lisa Eriksson från Frönäs be-
viljades den aflidnas måg, hvilken städse
visat kommunen tillmötesgående, ett
belopp af femton kronor.

[MARG: Brita Lisa Eriksson]

{§26.}
För den i § § 6 och 23 här ofvan i pro-
tokollet omnämnde Oskar Brunell beslöt
Nämnden, efter det erhållna upplysningar
om pris och vilkor m. m. för inträde vid
Kongl Handtverksskolan för blinda i Kri-
stinehamn nu företetts på kommunens
bekostnad söka plats för Brunell vid nämn-

{I Prestgården den 4 . Mars 1899.}

da skola.

[MARG: Oskar Brunell]

På anmälan af och i samråd med
Herrar Thorild och Starck hade Ordföran-
den låtit vid fattiggården intaga 73- åri-
ge arbetaren L. J. Jansson från Svedstu-
gan å Hofs egor, hvilken, efter det
han blifvit från Lasarettet i Eskilstu-
na såsom obotligt sjuk utskrifven, nu
fullständigt saknade vård och underhåll
Denna åtgärd gillades nu af nämnden.

[MARG: L. J Jansson fr. Svedstugan]

§28.
Äfvenledes gillades Ordförandens åtgärd
att utfärda ansvarsförbindelse för hustru
Lovisa Lundqvists, från Grindstugan N:o
10, vård å lasarettet; och skulle de
kostnader som socknen till äfventyrs fin-
ge för henne vidkännas, i den mån
de ej kunna gäldas af hennes man
Nattvakten Lundqvist, uttagas af de
ras måg.

[MARG: Lovisa Lundqvist Grindst. 10.]

§29.
Arbetaren C. O. Hultman från Sto-
ra Lugnet hade med anledning af
att han med sin familj måste af-
flytta från den lägenhet han nu be-
bor, begärt att socknen skulle skaf-
fa honom bostad. Då emellertid nu
upplystes att Hultman vore en arbets-
för person och sålunda hade skyl-
dighet att sjelf draga försorg om bå-
de sig och sin familj, fann Nämn-
den hans begäran till ingen åtgärd
föranleda.

[MARG: Arb. C. O. Hultman]

§30.
Bryggeriarbetaren F. A. Olsson i Eskils-
tuna hade hänvändt sig till Nämnden

{I Prestgården den 4. mars 1899.}

med begäran om understöd för en min-
derårig broder, Otto Larsson, 9 år gam-
mal och son till arbetaren Olof August
Larsson från Grindstugan N:o 4, hvilken
afvikit från orten. Nämnden beslöt att
Otto Larsson skulle intagas vid Tacktorps
fattiggård samt fadern genom vederböran-
de myndighets försorg efterspanas.

[MARG: Otto Larsson]

{§31}
Den af Södermanlands läns landsting
tillsatta s. k. Epidemikomitén hade anhål-
lit om uppgift dels å kostnaden för
vård å socknens Epidemisjukhus af per-
soner från främmande kommuner,
dels ock å underhållsdagar för åren 1897
och 1898; och uppdrog Nämnden åt under-
tecknad att i enlighet med § 9 här ofvan
i protokollet samt vid sjukhuset inhemta
de upplysningar afgifva svar härå.

[MARG: Ang uppg. om Epidemiska
sjukhuset.]

{§32.}
Från Styresmannen för Carl Gustaf Stads
Gevärsfaktori hade inkommit uppgift om
hvilka minderåriga som användas i arbete vid fak-
toriet. I anledning häraf beslöt Nämnden
uppdraga åt Herr C A. Thorild att förstän-
diga öfriga arbetsgifvare inom kommunen hvilka en-
ligt 1 § i Kongl Förordningen angående min-
deråriges användande i fabriker af den 18 No-
vember 1881. äro förpligtade inkomma till
Nämnden med uppgift om hos dem an-
stälde barn och minderårige personer, att
snarast insända dylika uppgifter.

[MARG: Minderåriges användan
de i fabriker]

{§ 33}
Vid vite af tjugufem kronor hade Kom-
munalnämnden den 10. December nästlidet
år (§192) ålagt Slagtaremästaren G. Lars-
son i Johanneberg, Nyfors, att inom åtta

{I Prästgården den 4 mars 1899.}

dagar efter delfåendet af beslutet hafva
borttagit det upplag af latrin och annan orenlighet
som fanns hopadt å den af honom in-
nehafda jorden i närheten af skjutba
nan vid den s. k. "nedre hamn". Detta
Nämndens beslut har, enligt intyg af
C. A. Thorild och C. W. Blomqvist, den 2
Januari detta år genom protokolls ut-
drag delgifvit slagtaren G. Larsson
hvilken samma dag å protokolls ut-
draget förskaffat sig intygande af
Styresmannen för Carl Gustafs Stads
Gevärsfaktori "att faktoriet {för sin del}
medgifver förlängande af tiden för
latrinens bortförande till den 1. Mars
1899 men icke en dag derutöfver"
och dermed till Nämnden sedermera
inkommit.

Nu anmälde Styresmannen Major
C Hyltén- Cavallius, att endast en
mindre del af ofvan omförmälda
latrinupplag vore bortfördt, i anled-
ning hvaraf Nämnden sedan upp-
lyst blifvit att blidvädret och släd-
förets upphörande verkat hindrande
på bortforslingen af upplaget, beslöt
ånyo förelägga Slagtare G. Larsson att,
vid vite af Tjugu kronor, hafva före
innevarande Mars månads utgång
bortskaffat mera nämnda upplag
af latrin och annan orenlighet, hvar-
jemte Larsson förklarades hafva för-
sutit honom för samma sak
den 10 December 1898 af Nämnden
ålagt vite, tjugufem kronor, hvil-
ket belopp skulle af Larsson ut-
tagas och derefter inlevereras till

{I Prestgården den 4. Mars 1899.}

kommunens kassa.

[MARG: Slagt. G. Larsson, föreläggan
de att bortforsla latrin]

{§34.}
Att justera dagens protokoll utsågos
Herrar Majoren C. Hyltén- Cavallius och
Handlanden C. A, Thorild

[MARG: Protokollet]

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/C, Hyltén Cavallius/
/C. A. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 4 mars 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105136.

Personrelationer