Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 4 maj 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 4 maj 1887

Anmärkning

{1887 den 4 Maj}

Närvarande: Undertecknad ordförande samt
Herrar C. O. Jonsson, C. G. Pettersson, F.
Persson, O. Eriksson, A. G. Andersson och
A. P. Andersson.

§35.
Genom resolution af den 25 sistlidne April hade
Konungens Befallningshafvande infordrat Kommu-
nal Nämndens yttrande i anledning af enkefru M.
Freeses gjorda ansökning om rättighet att under
instundande sommarmånader idka värdshusrö
relse med utskänkning af spritdrycker vid
sommarluststället Sommarro i Fors Socken.

Efter uppläsandet af de remitterade handlin-
garne jemte en särskild till nämnden ingifven
skrifvelse med utdrag af Stadsfullmägtiges
i Eskilstuna vid behandlingen af detta ärende
förda protokoll, som skulle medfölja nämndens
yttrande beslöt nämnden att på samma skäl,
som sistlidet år i ämnet anfördes, afstyrka
bifall till ansökningen i fråga, nemligen:

att på senare åren i närheten af Sommarro
uppförts flera boningshus hvilka bebos af
en mängd familjer som beklagat sig öfver
det störande inflytande, som förorsakas dem
genom värdshusbesökandes oljud synner
ligast Lördags- och Söndagsqvällar,

att genom afbrännande af fyrverkeripjeser
fara för eldsolyckor för närmaste grannar
förefinnes,

att vid sådana fyrverkeripjesers afbrän-
nande en mängd skådelystna samlas på
de Sommarro närmast omgifvande områden

{1887 den 4 Maj}

samt nedtrampa och förstöra gröda och
planteringar,

att vidare genom i Eskilstuna Stad pågående
vattenledningsarbete och dervid anstälda lösa
arbetare fara för störande af allmän ordning
förefinnes.

Undertecknad ordförande anförde som sitt
särskilda yttrande:

Ehuru jag för min del anser den ifrågavarande
rörelsens bedrifvande icke vara af något särskildt
behof påkallad, så, då de af nämnden nu upp
skäl, hvartill sedan förlidet år några nya ej
tillkommit, ej voro tillräckliga förmå Landshöfdin-
ge Embetet afslå den då gjorda ansökningen, an-
ser jag ett upprepande af desamma ändamåls löst samt
nämnden ej böra motsätta sig ansökningen i fråga.

[MARG: {Sommarro}]

§36
Beslöts genom annons infordra lägsta anbud
å fattighusets brädbeklädnad och reparation
samt att hugade spekulanter hade att hänvän-
da sig till ledamoten C. O. Jonsson, till hvil-
ken anbud äfven kunde lemnas.

Äfvenledes beslöts att till fattighusgården
anskaffa en trädgårdssoffa

[MARG: {Fattighusets}
{Reparation}]

§37.
Nämnden beslöt anslå 10 Kronor till Frans
Oskar Olsson för en resa till Stockholm för att
rådfråga läkare å serafimerlasarettet om möj-
lighet förefinnes för botande af hans benskada

[MARG: {F. O. Olsson}]

§38
Utom de i § 17 uppräknade barn skall
äfven flickan Hallqvist vid Eriksdal

{1887 den 4 Maj}

erhålla kläder till Stundande nattvardslösen

§39
Beslöts att underhållet till Maria Andersson
i Westermarken N:o 44 skall från den 1 dennes
höjas med 1 Krona i månaden.

[MARG: {Maria Andersson}]

§40.
Beslöts att kostnaden för lasarettsvård
för Erik Aug Carlsson fr. Åsby skall utbetalas af
lasarettsfonden, då han saknar egna tillgån-
gar och ingen är skyldig att honom försörja,
men Baron Hermelin lofvat betala hälften

[MARG: {Lasarettsvård}]

§41
Beslöts att kostnaden för pigan Johanna
Charlotta Petterssons sjukvård å Eskilstuna
epidemiska sjukhus skall utgå af Kommu-
nens kassa, men återfordras af Holms Socken
i Upsala län, der hon har hemortsrätt.

[MARG: {Jo:a. Ch:a. Pettersson}]

§43.
Beslöts att detta protokoll skall den 5 den
nes justeras af Herrar C. O. Jonsson och
C. G. Pettersson.

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A. Svedin/

Den 5 Maj 1887 justeradt och godkändt

/C, O, Jonsson/
/C. G. Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 4 maj 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105135.

Personrelationer