Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 4 juni 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 4 juni 1887

Anmärkning

{1887 den 4 Juni}

Närvarande: Undertecknad Ordförande samt
Herrar S. Persson, C. G. Pettersson,
C. O. Jonsson, O. Eriksson, A. G. Anders-
son och A. P. Andersson.

§44.
Sedan från hemmanet Flacksta N:o 1 15/64 mantal
blifvit till begrafningsplats för Kloster och
Fors Socknar forsåld en egorymd om tillsammans
En Hektar 95 Ar 90 quadratmeter eller Tre
tunnland 31 Kappland, så hade egaren anhållit
att det intecknade beloppet, för hvilket Fors
Sockens Rothoffska fond egde säkerherhet för
ett belopp af 2000 Kronor, måtte ur det sålunda
försålda egoområdet relaxeras, så att detsamma
blifve gravationsfritt; då hemmans delen, som
är taxerad för 6000 Kronor, måste äfven efter den
sålunda skedda afsöndringen anses utgöra säkerhet för
det först intecknade beloppet, beslöt nämnden
bifalla A. F. Erikssons ansökning.

[MARG: {Inteckningen i
Flacksta}]

§45.
Smedsfabrikanten J. A. Forsberg, som sedan Augusti
månad sistlidet år, vistats i Staden Providence
i Rhode Island i Norra Amerika, der han förvärf-
vat en god ekonomisk ställning, hade i skrifvelse
gjort hemställan att få till vård ock underhåll
mottaga flickan Adéle Elisabeth Engström,
hvilken han haft som fosterbarn alltsedan
början af år 1879 då flickan endast var 2 år
gammal, och detta emedan flickan fästat sig
vid Forsbergs moder; och erbjöd sig nu Forsberg
vårda flickan utan någon ersättning, blott
nämnden bekostade hennes resa med 60 Kronor,

{1887 den 4 Juni}

hvilken resa hon då skulle företaga i sällskap
med en son till fabrikör A. Wahlberg i Eskils-
tuna, hos hvilken sagda flicka nu är bort-
ackorderad; med stöd af hvad anfördt blifvit
beslöt nämnden ingå på det sålunda gjorda
erbjudandet; i följd hvaraf ordföranden eger
att till fabrikör Wahlberg emot qvitto och
för ofvan angifna ändamål utbetala Sextio Kronor

[MARG: {Adéle Engström
till Amerika}]

§46.
Föredrogs FattigvårdsStyrelsens i Eskilstuna ansök
ning den 29 sistlidne Maj med anhållan att Fors
Socken måtte åläggas godtgöra, för enkan Mathilda
Perssons vård å lasarettet äfvensom ersätta kost
naden för hennes 3 barns bortackorderande;
och beslöts att i afgifvande förklaring medgifva
bifall till ansökningen i fråga.

[MARG: {Mathilda Persson}]

§47.
Upplästes Landshöfdinge Embetets utslag
af den 12 sistlidne Maj, N:o 16 F. D., rörande
enkan Johanna Mathilda Larsson; Som detta ut-
slag ifall detsamma befinnes lagligen grundadt,
måste föranleda till ansökningar mot Eskils-
tuna Stad rörande andra fattighjon, med hvil-
ka förhållandet är detsamma som med förbemäl-
da enka, beslöts att frågan skulle tillsvidare
hvila under afvaktan på uppgörelse med Eskils-
tuna Stad om matlagsafgift från Westermarken

[MARG: {Joh:a Math:a Larsson
Westermarken}]

§48.
Som enkan Fredriksson måst till vård intagas
å lasarettet beslöts, att kostnaden härför skulle
utgå af Fors lasarettsfond, äfvensom särskilda
understöd till hennes barn med tillhopa 10 Kronor

{1887 den 4 Juni}

skall, jemte 3:ne understöd å 15 Kronor till fattiga
från Westermarken, utgå af Kommunens kassa.

[MARG: {enkan Fredriksson}]

§49
Upplästes Landshöfdinge Embetets resolution,
hvarigenom åt enkefru M. Freese medgifvits
tillstånd att under instundande sommarmånader
idka värdshusrörelse med utskänkning af
spritdrycker vid Sommarro i Fors Socken; och
beslöts att dessa handlingar skola i Kommunens
arkiv förvaras.

[MARG: {Sommarro}]

§50.
I händelse Eskilstuna Stad utser tvenne personer
att med FattigvårdsStyrelsen träffa aftal om
matlagsafgift från Westermarken, beslöts att ordföran
den jemte ledamoten C. O. Jonsson skall å Sty-
relsens vägnar och med dess befogenhet ega att träffa sådant aftal.

[MARG: {Westermarken
matlagsafgift}]

§51.
Beslöts att kostnaden för upprensning af af-
loppsdiket från gränsen af Sommarviken och
Äppelviken till s.k. Forshem samt för afvägning
för anbringande af afloppsledning skall utgå
af Kommunens Kassa med 4 Kr 50 öre.

[MARG: {Helsovårdsärende}]

§52.
Beslöts att nästa sammanträde skall ega rum
Lördagen den 18 dennes, då äfven detta proto
koll skall justeras.

[MARG:{Protokollet}]

Som ofvan
/A. Svedin./

Den 18 Juni uppläst och godkändt.
/A, P, Andersson/
/C, O, Jonsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 4 juni 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105134.

Personrelationer