Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 4 januari 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 4 januari 1896

Anmärkning

{1896} den 4 Januari i Sockenstugan
Närvarande voro undertecknad,
ordförande, samt Herrar J. Jonson
C.A. Thorild, C.A. Lindqvist
C.S. Starck, G. Larsson, H. Pers
son, O. Eriksson, J.G. Andersson,
A.J. Korell och C.J. Fahlborg.

§1.
Nämnden godkände vederbörande di-
striktsledamots åtgärd att till begrafnings-
hjelp för aflidna hustrun Anna Sofia
Åkerblom från Stenbäcken hafva utbe-
talt fjorton Kronor, som nu erlades
att utgå Kommunens Kassa, men skulle
återsökas av Eskilstuna Stad,
der den aflidna haft sin hem-
ortsrätt.

[MARG:{Anna Sofia Åkerblom
Begrafningskostn.

§2.
Nämnden godkände ordförandens
åtgärd att efter samråd med fjer-
dingsmannen Herr C.A. Thorild hafva
utfärdat ansvarssedel för vård å
lasarettet af Ottilia Dahlströms från Forshem;
Nyfors; och beslöts att lasarettskostna-
derna skulle utgå ur Kommunens Kas-
sa, men trodde Herr Thorild att dessa
helt visst skulle återgäldas af Ottilia
Dahlström efter hennes tillfrisknande.

[MARG:{Ottilia Dahlström
Lasarettskostnader}]

§3.
Uppå derom gjord framställning beslöt
Nämnden åt vederbörande distriktsledamot

{1896 4 Januari i Sockenstugan}

Herr S. Starck uppdraga att undersöka.
huruvida och i hvad mån Korpral Nord
från Fröslunda Soldattorp skulle kunna
bidraga till ersättning af Socknens för
hans hustrus vårdande å Epidemiska
Sjukhuset förskjutna medel.

[MARG:[Korp. Nords hustru
Epid. sjukhuset}]

§4.
Uppå anmälan af vederbörande distrikts-
ledamot att enkan Johanna Jansson
från Hagby fortfarande vore i behof
af fattigunderstöd beslöt Nämnden att
tilldela henne tillsvidare ett qvartals-
understöd af sex Kr 25 öre, hvilket belopp,
gällande för årets första 3:ne månader.
nu till Herr. C. Fahlborg öfverlämnades
att utgå ur församlingens Kassa

[Marg:{Johanna Jansson
Hagby. 6,25}]

§5.
Af vederbörande distriktsledamot.
Herr S Starck anmältes, att understöds-
tagande enkan Stina Larsson i Lars-
lund blifvit sängliggande sjuk och
ur stånd att sköta sig sjelf samt
derför i behof af annans tillsyn och
och vård; och beslöt Nämnden att
sådan vård måtte henne under
sjukdomen på Kommunens bekost-
nad anskaffas och hvarom Herr S. Starck
lofvade föranstalta.

[Marg:{Stina Larsson Lars-
lund. Sjukvård}]

§6.
Nämnden beslöt att uppbörden
af Kommunnalutskylderna skulle
i år liksom förut verkställas
af Ordföranden och vice Ordföranden
och bestämdes jemväl tiden härför.

[Marg:{Uppbörden}]

§7
För att genom Konungens Befallnings-
hafvandes anlitande få ur Socknens

{1896 4 Januari i Sockenstugan}

mantalslängd affärda en del personer
utan stadigt hemvist, som böra man-
talsskrifvas annorstädes, hade fjer-
dingsmannen och ordföranden med
ledning af vederbörande mantalslängd
upprättat en förteckning öfver
dylika personer, som nu före-
drogs inför Nämnden, i syfte
att ledamöterna inom sina re-
spektive distrikt måtte närmare
undersöka, mot hvilka personer
bemälde åtgärd skall vidtagas,
samt vid Nämndens nästa
sammanträde derför redogöras.

[MARG:{Mantalsskrifning}]

§8
Beslöts att detta protokoll skulle
justeras vid nästa sammanträde

[MARG:{Protokoll}]

Som ofvan

/S. Persson/

Justeradt

/Sig; Starck/
/Carl Fahlborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 4 januari 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105133.

Personrelationer